Występowanie pomocy publicznej a dotacja z Funduszu Spójności

Zgodnie treścią przytoczonego wyżej artykułu pod pojęciem pomocy publicznej rozumie się wszelką pomoc udzieloną przez Państwo Członkowskie spełniającą jednocześnie poniższe przesłanki.

  • transfer środków publicznych;
  • korzyść ekonomiczna;
  • selektywność;
  • naruszenie lub groźba konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową.

Przesłanka dotycząca transferu środków publicznych związana jest wprost z przekazaniem środków pochodzących z dochodów publicznych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przychodów budżetu państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansowców publicznych. Należy podkreślić, iż pojęcie środków publicznych nie dotyczy wyłącznie przekazywania środków finansowych, odnosi się zarówno do środków pieniężnych jak i do zasobów majątkowych, a udzielana pomoc może mieć charakter zwrotny lub bezzwrotny. Przykładem może być udzielenie ze środków publicznych pożyczki, gwarancji, obniżenie obciążeń podatkowych, lecz z pewnymi wyjątkami. Reasumując przesłanką wystąpienia pomocy publicznej jest wystąpienie transferu środków na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Przez korzyść ekonomiczną należy rozumieć każde przysporzenie, osiągnięte przez podmiot, na rzecz którego dokonany został transfer zasobów, lecz warunkiem wystąpienia na rynku jest fakt, iż ten pożytek jest korzystniejszy niż oferowany przez rynek.

Za selektywność  powinno być uznane faworyzowanie pewnych podmiotów, poprzez przyznawaniem im pozycji uprzywilejowanej względem innych.

Przesłanka dotycząca naruszenia lub groźby konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową jest niezwykle istotna i wynika z faktu, iż może zadecydować o wzmocnieniu pozycji konkretnego podmiotu w porównaniu z innymi działającymi na rynku. Zakłócenie konkurencji nie występuje jednak w przypadkach, gdy podmiot działa w lokalnej skali i nie świadczy usług na terenie przygranicznym oraz gdy kwota wsparcia jest niewielka.

Udzielenie dofinansowania z programu operacyjnego na realizowaną inwestycje niewątpliwie stanowi pomoc publiczną. Dotyczy to wszystkich podmiotów nawet Jednostek Samorządu Terytorialnego, wykonujących działalność w formie zakładu budżetowego. Pomoc publiczna występuje więc, jeśli majątek nie jest udostępniany na warunkach rynkowych. Gwarancję, że zachowane zostały warunki rynkowe, można mieć w praktyce jedynie wówczas, gdy udostępnienie inwestycji operatorowi następuje w wyniku otwartego przetargu.

\"\"
1) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. C 321 E z 29.12.2006, wersja skonsolidowana)

Jedna myśl na temat “Występowanie pomocy publicznej a dotacja z Funduszu Spójności”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *