Zagraniczne odsetki z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości w Polsce nie podlegają opodatkowaniu u źródła

Autor: Artur Szymonek Associate, Aplikant adwokacki ADN Podatki


Dnia 20 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 969/20) WSA w Gliwicach wydał wyrok uznając, że zagraniczna spółka, która zaciąga pożyczkę od zagranicznego banku w celu sfinansowania nabycia nieruchomości położonej w Polsce nie jest obowiązana do potrącenia podatku u źródła przy wypłacie odsetek.

Niemiecka spółka prowadząca działalność z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami zwróciła się do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie opodatkowania podatkiem u źródła odsetek z tytułu pożyczki udzielonej jej przez niemiecki bank na zakup nieruchomości w Polsce.  

Spółka przedstawiła we wniosku stanowisko, wedle którego nie jest obowiązana pobierać podatek źródła od zagranicznych odsetek, gdyż niemiecki bank nie uzyskuje z tego tytułu dochodu w Polsce. Zdaniem Spółki, bez znaczenia pozostaje przy tym z jakiego konta (polskiego lub zagranicznego) następuje wypłata odsetek. Spółka wskazała, że zarówno ona jak i bank nie posiadają siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności ani zakładu w Polsce. Źródłem odsetek jest umowa pożyczki zawarta pomiędzy dwoma niemieckimi podmiotami, nie zaś działalność gospodarcza prowadzona przez pożyczkobiorcę.

Odmienne stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w wydanej interpretacji. Stwierdził, że dochód z zainwestowanego w Polsce kapitału ma swoje źródło w Polsce. Zdaniem organu, odsetki związane są z działalnością prowadzoną na terytorium Polski, ponieważ celem zaciągnięcia pożyczki przez niemiecką spółkę był zakup nieruchomości w Polsce. Odsetki z tytułu takiej pożyczki powinny w opinii organu zatem zostać opodatkowane u źródła w Polsce.

Sąd w wyroku nie zgodził się ze stanowiskiem organu. Zwrócił uwagę na fakt, że źródłem wypłaty odsetek nie jest działalność gospodarcza niemieckiej spółki prowadzona w Polsce, lecz umowa pożyczki, która jest stosunkiem zobowiązaniowym łączącym pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą. Stwierdził, że podstawą wypłaty odsetek, co do zasady jest sama umowa pożyczki, która określa taki obowiązek oraz wysokość wspomnianych odsetek. Oznacza to, że źródłem dochodu niemieckiego banku jest umowa pożyczki a nie nieruchomość zakupiona przez niemiecką spółkę. Zdaniem WSA, w takiej sytuacji należy przyjąć, że źródło dochodu z tytułu odsetek znajduje się tam, gdzie jest miejsce rezydencji dłużnika, tj. w Niemczech, poza terytorium Polski. Tym samym, niemiecka spółka nie jest obowiązana do poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek na rzecz niemieckiego banku.

Pogląd przedstawiony przez WSA zdaje się być trafny i jest korzystny dla podatników. Wyrok jest nieprawomocny, lecz ostatecznie może on wywrzeć wpływ na zmianę aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych. 


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *