Zagraniczne fundusze inwestycyjne zwolnione z podatku dochodowego także przed 2011 r.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest, by fundusz taki spełniał definicję funduszu zagranicznego zawartą w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Odmienna wykładnia przepisów obowiązujących do końca 2010 roku prowadziłaby do dyskryminacji podmiotów ze względu na ich przynależność państwową.

Wyrok WSA w Warszawie z 21 stycznia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 907/10 (orzeczenie nieprawomocne).

Wyrok WSA, mimo że zapadł na gruncie przepisów updop obowiązujących do końca 2010 r., może mieć istotne znaczenie również w obecnej rzeczywistości prawnej. Warto w tym kontekście wskazać, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy art. 6 pkt 10a ustawy o CIT, zgodnie z którym fundusze zagraniczne mogą być zwolnione z podatku, jeśli spełnione są określone warunki. Regulacja ta ma w założeniu zrównać sytuację prawną funduszy polskich i zagranicznych, gdyż organy podatkowe i niektóre sądy twierdziły, że art. 6 pkt 10 ustawy o CIT ma zastosowanie jedynie do funduszy polskich.

Warunki zwolnienia określone w art. 6 pkt 10a ustawy o CIT są określone w taki sposób, że w praktyce zwolnienie może nie mieć zastosowania w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych z większości państw Unii Europejskiej. Wyrok Sadu daje w tej sytuacji podstawę do zwolnienia zagranicznych funduszy na podstawie obowiązujących wciąż przepisów art. 6 pkt 10 ustawy o CIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *