Analiza płynności jednostki budżetowej

Zagrożeniem kontynuacji działalności jednostek budżetowych jest więc brak możliwości efektywnego zarządzania majątkiem komunalnym oraz paraliż działalności inwestycyjnej jednostki. Pomimo, że jednostka nadal działa nie jest to działalność efektywna. W celu zwiększenia możliwości rozwoju jednostki budżetowej w przyszłości ważna jest analiza płynności finansowej ex ante.
Klasyczna definicja ryzyka płynności związana jest z brakiem możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. W przypadku braku wolnych środków pieniężnych najprostszym sposobem jest pozyskanie finansowania zewnętrznego w postaci kredytów lub emisji obligacji komunalnych. Jednak te źródła finansowania są bardzo kosztochłonne. Dodatkowo należy pamiętać o negatywnych skutkach ciągłego „rolowania długu” (zaciąganie nowych, większych zobowiązań na spłatę bieżących). W pewnym momencie wyczerpują się zewnętrzne źródła finansowania i następuje paraliż jednostki. Dla jednostek budżetowych ryzyko płynności powinno być definiowane jako brak możliwości wykonywania bieżących zadań oraz brak możliwości finansowania najistotniejszych części działalności inwestycyjnej.
Analiza płynności jednostki  budżetowej stawia służbom finansowo księgowych wiele zadań związanych z przygotowaniem informacji do tych szacunków. Dostarczając dane niezbędne do analizy płynności stosunkowo prostym zadaniem jest oszacowanie przyszłych wydatków jednostki budżetowej. Oczywiście prognozy te zawsze będą obarczone błędem, gdyż nie ma sposobu na wiarygodne oszacowanie wydatków związanych z usuwaniem następstw zdarzeń losowych np. powódź, trąba powietrzna itp. Znacznie większym problemem w szacowaniu płynności jest ustalenie przyszłych wpływów jednostki budżetowej. Wpływy te uzależnione są najczęściej od następujących czynników:

  • sytuacja makroekonomiczna całego kraju,
  • wynik podatkowy podmiotów gospodarczych działających na danym obszarze,
  • dochody osób fizycznych zamieszkujących dany obszar.

Najczęstszym wynikiem analizy poprawy płynności jest szukanie możliwości zwiększenia wpływów. Zwiększenie to może nastąpić poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych co najczęściej kończy się ich spadkiem. Znacznie bardziej skutecznym sposobem jest oferowanie dodatkowych korzyści związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy lub preferencji związanych ze zmianą miejsca faktycznego zameldowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *