Kupujesz przez Internet?! Pamiętaj o chroniących konsumenta przepisach

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na uprawnienie konsumenta do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Co więcej, konsument zwolniony jest z obowiązku wskazania przyczyny odstąpienia.

Ustawodawca wprowadził zakaz ustanawiania przez sprzedającego tzw. odstępnego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co konsument i sprzedający świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta zostało zastrzeżone również na wypadek niewypełnienia przez sprzedającego obowiązków informacyjnych, jakie ustawodawca nakłada na drugą stronę umowy z konsumentem w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy (art. 9 Ustawy). Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy konsument powinien być poinformowany, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
10) miejscu i sposobie składania reklamacji,
11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Ustawy.

W razie niepotwierdzenia wskazanych powyżej informacji konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie trzech miesięcy od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

W sytuacji zawarcia przez konsumenta umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe i nieoznaczenia czasu umowy, konsumentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia bez wskazania przyczyny z zachowaniem terminu miesięcznego, przy czym ustawodawca w art. 8 ust. 3 Ustawy dopuścił możliwość zastrzeżenia przez strony w umowie, krótszego terminu wypowiedzenia.

Ustawodawca przewidział również przypadki, w których, o ile strony inaczej się nie umówiły, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. wtedy gdy:

1) świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu dziesięciu dni,
2) dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umowy dotyczą świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczenia posiadają właściwości określone przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą,
5) świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) umowa dotyczy dostarczania prasy,
7) umowa dotyczy usług w zakresie gier hazardowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *