Refakturowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego

Opłata administracyjna z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowi opłatę ustalaną i pobieraną przez organy władzy lokalnej. Należy bowiem zaznaczyć, iż to właśnie jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do zarządzania drogami publicznymi i do wydawania decyzji, np. dotyczących użytkowania pewnej części drogi publicznej na własny użytek. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z powyższym organ władzy publicznej nie jest podatnikiem podatku VAT w odniesieniu do czynności, które są w zakresie działalności podstawowej organu (m.in. nakładanie odpowiednich opłat administracyjnych).

Dokonując przeniesienia kosztów przedmiotowej opłaty administracyjnej należy zwrócić uwagę, iż po stronie przenoszącego jej koszty nie dochodzi do wykonania świadczenia, o którym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym w opisywanym przepadku nie dochodzi do dokonania sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, co jest ściśle powiązane z administracyjnym charakterem opłaty.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w opisywanym przypadku obciążenie kosztami opłaty za zajęcie pasa drogowego powinno zostać udokumentowane notą księgową, a nie fakturą VAT. Stanowisko redakcji portalu TAXFIN znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 22 listopada 2005 roku (sygn. PP/443-185/05), zgodnie z którym: „zarówno udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jak i naliczenie opłat za jego zajęcie, stanowią czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej(…). Zarządca dróg wydając zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i pobierając za niego opłatę nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, a czynność dokumentowana jest decyzją administracyjną(…). Czynność „przenoszenia kosztów” zajęcia pasa drogowego przez Spółkę na na Inwestora nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż nie mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 5 w/w ustawy o VAT i powinna być dokumentowana notą księgową”.

Jedna myśl na temat “Refakturowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego”

  1. Doradca nie ujawnia tu tajemnicy zawodowej, po prostu pokazuje dowody, na to, że zadekretował prawidłowo zdarzenie gospodarcze na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta. Warto posiadać listę dokumentów dostarczanych przez klienta z podpisem klienta. Też jestem zdania, że doradca nie ponosi tu winy umyślnej i to nie od powinien ponosić odpowiedzialność karno-skarbową. To jakaś plaga fatalna w organach podatkowych, że wszyscy kontrolujący „zapominają” o podstawowej przesłance odpowiedzialności tj. winie sprawcy. Tyle lat dyskusji na ten temat i jakby grochem o ścianę w organach….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *