Przychody i koszty na przełomie roku – część 1

niezbędna jest ich ocena, które z nich stanowią przychody lub koszty zamykanego roku albo dotyczą już przyszłych okresów. W myśl ustawy o rachunkowości dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Powoduje to obowiązek:

1. zaliczenia do aktywów – czynnych rozliczeń międzyokresowych już poniesionych kosztów, ale odnoszących się do następnych okresów, które mają inną postać aniżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub zapasy, lecz zostały już opłacone albo stanowią zobowiązania,

2. zakwalifikowania do pasywów – biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących danego okresu (powstałych jako zobowiązania do ich pokrycia, nawet jeżeli ani ich kwota, data zapłaty lub/i wierzyciel nie dadzą się ściśle ustalić) oraz biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu świadczeń z góry opłaconych, ale jeszcze nie wykonanych.

W księgach rachunkowych – zgodnie z ustawą o rachunkowości – powinny być również, najpóźniej na dzień bilansowy, utworzone rezerwy na znane jednostce ryzyko i grążące straty.

Jedna myśl na temat “Przychody i koszty na przełomie roku – część 1”

  1. Jesli podatek VAT został odliczony i jednocześnie został zwrócony jako wydatek kwalifikowalny w ramach projektu unijnego to oznacza to iż nakłady poźniej poczynione a opłacone tym VATEm też są nakładami sfinansowanymi ze środków unijnych. A to oznacza iż nie powinna ich Pani „wrzuca” w koszty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *