Prezenty wręczane kontrahentom w świetle podatku PIT

Kwestia opodatkowania podatkiem PIT wręczanych prezentów jest jednak dla przedsiębiorców w dalszym ciągu problematyczna.

Kwestia powstania po stronie obdarowanego przychodu w PIT jest uzależniona przede wszystkim od tego, kto otrzymuje prezent. Z uwagi na powyższe należy rozróżnić następujące grupy osób, które mogą otrzymać prezenty:

1)     Kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
2)    Kontrahenci / klienci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),
3)    Pracownicy.

1) Opodatkowanie podatkiem PIT prezentów dla kontrahentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – prezenty otrzymywane przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą powinny, co do zasady, zostać opodatkowane tak jak przychody z działalności gospodarczej (wg. skali podatkowej albo podatkiem liniowym 19 %).

W tym zakresie, podatek rozlicza sam obdarowany. Przekazujący nie ma obowiązku pobierania podatku ani wpłacania go do urzędu.

Na przekazującym ciąży obowiązek informacyjny (musi złożyć informację PIT-8AR do Urzędu Skarbowego).

  • UWAGA – brak zwolnienia z opodatkowania nagrody do kwoty 200,00 zł brutto!

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT prezentu do kwoty 200,00 zł dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże należy zauważyć, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać prezent, którego wręczenie nie będzie podyktowane faktem, iż prowadzi działalność gospodarczą – wtedy zwolnienie ma zastosowanie.

2) Opodatkowanie podatkiem PIT prezentów dla kontrahentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczą – prezenty otrzymywane przez kontrahentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczą powinny, co do zasady, zostać opodatkowane tak jak przychody z innych źródeł (wg. skali podatkowej).

  • UWAGA – możliwe zwolnienie z opodatkowania PIT.

W przypadku, gdy wartość prezentów przekazywanych kontrahentom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 200,00 zł brutto mamy do czynienia ze zwolnieniem z opodatkowania takiego prezentu.

  • Zwolnienie jednostkowe.

Przez prezent o małej wartości należy rozumieć drobny upominek wręczany kontrahentom, pracownikom, niemający charakteru wystawnego czy reprezentatywnego. Przez małą wartość należy rozumieć kwotę 200,00 zł brutto (wynika to z jednostkowego zwolnienia w PIT).

  • UWAGA – problemy z ustaleniem wartości prezentu o małej wartości.

Dokonując wyceny prezentu o małej wartości, należy wskazać, iż niedopuszczalne jest dokonywanie podziału prezentu na części składowe o wartości do 200,00 zł brutto. Wartość prezentu należy ustalić w oparciu o jego całość, tj. wszystkie części składowe.

W przypadku, gdy nie mamy do czynienia ze zwolnieniem, na wręczającym ciąży obowiązek informacyjny – musi złożyć informację PIT-8C do Urzędu Skarbowego (właściwego wg. miejsca zamieszkania kontrahenta) oraz przekazać ją kontrahentowi do ostatniego dnia lutego następnego roku podatkowego.

3) Opodatkowanie podatkiem PIT prezentów dla pracowników.

Pracownicy – prezenty otrzymywane przez pracowników pracodawcy powinny, co do zasady, zostać opodatkowane tak jak przychody ze stosunku pracy (opodatkowane według skali podatkowej). Wartość prezentu powinna być uwzględniona przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT oraz stanowić podstawę do wymiaru składek.

W związku z powyższym, pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wartość otrzymanego przez jego pracownika prezentu w informacji PIT – 11.

Przekazanie pracownikom prezentów nie powoduje dla nich przychodu w PIT tylko w przypadku, gdy:

1) Prezent został przekazany z ZFŚS,
2) Prezentem jest mienie powierzone,
3) Prezentem są materiały biurowe.

  • UWAGA – brak zwolnienia z opodatkowania nagrody do kwoty 200,00 zł brutto!

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT prezentu do kwoty 200,00 zł nie dotyczy prezentów wręczanych pracownikom. Jednakże należy zauważyć, iż pracownik może otrzymać prezent, którego wręczenie nie będzie podyktowane faktem, iż pozostaje w stosunku pracy z obdarowującym – wtedy zwolnienie ma zastosowanie.

Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *