Zastosowania 0% stawki VAT w przypadku świadczenia usług sprzedaży miejsc czarterowych w branży turystycznej

Usługa ta polega nie tylko na wynajmie samolotu, ale również na zapewnieniu i zorganizowaniu wszelkich środków koniecznych do przemieszczenia drogą lotniczą uzgodnionej ilości osób w określonej dacie i na określonej trasie. W praktyce pojawia się pytanie jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku tego typu usługi?

Transport międzynarodowy – 0% stawka VAT

W 2014 r. podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątki od ww. zasady. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 23 UoVAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Ustawodawca w UoVAT uregulował również, co należy rozumieć przez transport międzynarodowy. Definicja legalna transportu międzynarodowego została zawarta w art. 83 ust. 3 UoVAT. Zgodnie z ww. przepisem przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Jednocześnie, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt. 3 UoVAT za usługi transportu międzynarodowego uważa się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że usługi pośrednictwa, które dotyczą usług transportu międzynarodowego, traktowane są przez ustawodawcę tak samo jak usługi transportu międzynarodowego.

Czy usługa kompleksowego transportu pasażerów jest usługą transportu międzynarodowego?

Kompleksowe usługi transportowe, o których mowa w tym artykule polegają nie tylko na wynajmie samolotów, lecz będą polegały na wykorzystaniu tego środka transportu przez przewoźników lotniczych w celu wykonania za jego pomocą przewozu lotniczego w określonej dacie i na określonej trasie. Co do zasady, usługi te polegają na pośredniczeniu pomiędzy biurami podróży a przewoźnikami lotniczymi.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pośrednictwa w świadczeniu usług, w związku z tym należy w tej mierze sięgnąć do znaczenia językowego powyższego słowa.  Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl) pośrednictwo to: „(…) działalność polegająca na kojarzeniu strony sprzedającej lub oferującej coś ze stroną kupującą lub korzystającą z danej oferty. (…)”.

W związku z powyższym, wydaje się, że takie usługi, świadczone na trasach międzynarodowych należy uznać za usługi transportu międzynarodowego, objęte regulacją art. 83 ust. 1 pkt. 23 UoVAT, a tym samym powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 0%. Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2007 r., nr pp/443-103/06, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 października 2011 r., nr IPTPP2//443-429/11-2/PM czy w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 lutego 2012 r., nr IPTPP2/443-763/11-2/JN.

Dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego

Należy jednak pamiętać, że aby podatnik był uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%, musi posiadać dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 5 pkt. 4 UoVAT).

Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt. 4 UoVAT dowodem świadczenia usług transportu międzynarodowego jest międzynarodowy bilet lotniczy wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla określonego pasażera.

UoVAT nie zawiera definicji „biletu”, zatem znów należy sięgnąć do znaczenia językowego tego słowa.  Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl) definiuje bilet jako: „(…) poświadczenie uiszczenia opłaty, zwykle w postaci papierowego kwitu, pozwalającego na korzystanie z usług komunikacyjnych lub na wstęp do miejsc, do których jest on płatny. (…)”.

Z kolei w art. 16 ust. 1 – 4 Prawa przewozowego zapisano, iż umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

Jednocześnie, należy podkreślić, że ustawodawca nie określa w ustawie o podatku od towarów i usług formy biletu. Zatem, z powyższego wynika, że dopuszczalne jest posiadanie dokumentów potwierdzających usługę międzynarodowego transportu osób w dowolnej formie, o ile tylko spełnione zostaną przesłanki zawarte w ww. przepisie tj. wskazanie określonej trasy przewozu oraz konkretnego pasażera. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygn. I SA/Bd 266/11) oraz  w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2011 r., nr ITPP2/443-1078b/10/11-S/RS.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że aby dana usługa mogła skorzystać z 0% stawki podatku VAT wystarczające jest posiadanie biletu w jakiejkolwiek formie. Co więcej, zasadne wydaje się stwierdzenie, że aby skorzystać z 0% stawki VAT, wystarczająca będzie posiadanie samej imiennej listy pasażerów.

Autor:
\"\" Joanna Cudziło – aplikantka radcowska w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracowała oraz współpracowała z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową  podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *