Zasady odliczania podatku VAT w branży hotelarskiej

Zasady odliczania podatku VAT w branży hotelarskiej – posiłki gości hotelowych wydawane w restauracji

Większość ludzi z branży hotelarskiej, których dane mi było poznać – to ludzie z pasją. Znam ludzi, którzy tworzą wizję sieci – i ją realizują. Ludzi, którzy wyciągają hotele z marazmu i traktują personel jak członków rodziny. Tym Wszystkim Ludziom dedykuję ten artykuł – licząc, że wesprze ich w codziennej pracy.

Wielu z hotelarzy, których znam, postanowiło zintensyfikować zyski poprzez wynajęcie powierzchni restauracyjnej. Tym samym goście hotelowi korzystają z posiłków podawanych w restauracji, prowadzonej przez inny podmiot. Oczywiście niewątpliwych profitów możemy upatrywać w zyskach płynących z umów najmu, czy tez dzierżawy. Jednakże poza zyskami wynikającymi z umowy najmu, powstaje pytanie, czy hotelarze mogą skorzystać z  obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu tych usług gastronomicznych?

Odliczenie podatku VAT – w świetle aktualnego orzecznictwa

Na możliwość odliczenia podatku VAT w przytoczonym wypadku wskazywał art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a VATU. Uchylenie przywołanego artykułu ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320), wymusiło tym samym na hotelarzach wnioskowanie o wydanie indywidualnych interpretacji. Można w tym miejscu wskazać jedną z interpretacji indywidualnych, wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – działającego w imieniu Ministra Finansów (IBPP1/4512-786/15/MS). W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że „skoro (wnioskodawca) spełnia określone w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT warunki, to pomimo uchylenia wskazanego przepisu w dalszym ciągu jest uprawniony do dokonywania odliczeń podatku VAT na jego podstawie”. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który wydzierżawił całą hotelową powierzchnię gastronomiczną innemu przedsiębiorcy. Goście hotelowi Wydzierżawiającego mogą natomiast korzystać z restauracji. Wydzierżawiający otrzymuje z tego tytułu FV od Dzierżawcy. Następnie usługa jest odsprzedawana gościom Wydzierżawiającego. Należy jednak zauważyć, że interpretacje indywidualne dotyczą jedynie określonego stanu faktycznego. Nawet w przypadku wskazanego stanu faktycznego organ podatkowy nie przedstawiał stanowiska jednoznacznego. Otóż, wydana interpretacja jest wynikiem ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1653/13 oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2015 r. sygn. akt I FSK 763/14. Organ podatkowy, bowiem w interpretacji wydanej w dniu 8 lipca 2013 r. (IBPP1/443-297/13/MS), uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Tym samym uznając, że podatnik nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT. W tym miejscu warto zatem odnieść się do orzecznictwa.

Należy zauważyć, że pomimo tego, iż wydawałoby się, że uchylenie wspomnianego artykułu uniemożliwi skutecznie hotelarzom odliczenie podatku VAT od posiłków wydawanych w restauracji „przyhotelowej”. Otóż, niekoniecznie. Mając bowiem na względzie, że uchylenie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a VATU było sprzeczne z art. 176 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r., podatnicy mogą nadal korzystać z odliczeń. Wskazuje na to linia orzecznictwa.

Mianowicie, w wyroku z dnia 17.08.2016 r. WSA w Szczecinie poparł stanowisko skarżącej, przyznając jej prawo do odliczenia podatku VAT. Tym samym WSA uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną – wydaną w sprawie wnioskodawczyni. Warto w tym miejscu wskazać, że Sąd podkreślił cechę podatku od towarów i usług, jaką musi spełniać – neutralność. Jednocześnie wskazał, że realizacja tej cechy odbywa się właśnie poprzez prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu tych usług. Ponadto przywołany powyżej art. 176 Dyrektywy 112 wskazuje zakres w jakim państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo podatnika do odliczenia. Do tego zakresu niewątpliwie nie możemy natomiast zaliczyć usług gastronomicznych, które są realizowane w ramach działalności hotelarskiej.

Prawo do odliczenia zostało potwierdzone również w wyroku NSA z dnia 02.07.2015 r. (I FSK 763/14), w którym Sąd w tezie do wyroku wskazał, że „pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r., przepisu art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 ze zm.,), w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 dyrektywy 112, nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej”.

Orzecznictwo a praktyka

Analizując aktualne orzecznictwo można odnieść wrażenie, że hotelarz (podatnik) powinien czuć się bezpiecznie, ze względu na ugruntowaną linię orzecznictwa. Natomiast należy zauważyć, że zapadające wyroki są pokłosiem określonych interpretacji organów podatkowych. W obu przytoczonych sprawach Minister Finansów wyrażał odmienne stanowisko od stanowiska Sądów. Tym samym, warto każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie, a mając na uwadze prognozowane korzyści – skorzystać z wiedzy eksperta.

Autor: Adrian Bogusławski, redaktor portal TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *