Ograniczenia prawne podwyżek czynszów lokatorskich

Co do zasady właściciel może podwyższyć czynsz za używanie lokalu w drodze trzymiesięcznego wypowiedzenia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podwyżka czynszu nie może jednak przekraczać 3 procent wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku (obliczanej jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkaniowego).
Istotnym ograniczeniem jest to, że podwyższanie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, przy czym termin ten biegnie od dnia, w którym dana podwyżka zaczęła obowiązywać.
W razie wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu, lokator może żądać od właściciela na piśmie wyjaśnienia przyczyny podwyżki oraz podstawy jej kalkulacji. Właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, ma obowiązek ustosunkować się do niego również w drodze pisemnej.
Ponadto, w terminie 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, lokator może odmówić przyjęcia podwyżki, skutkiem czego jest rozwiązanie stosunku prawnego, na podstawie którego zajmuje lokal z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bądź może zakwestionować podwyżkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości. Udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu lokalu.
W razie zakwestionowania wysokości czynszu, lokator jest obowiązany uiszczać czynsz w dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania umowy najmu bądź do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie ustalenia wysokości czynszu. W razie uznania przez sąd podwyżki wysokości czynszu za zasadną, choćby w innej wysokości niż wynikająca z wypowiedzenia, obowiązkiem lokatora jest zapłata kwoty odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym czynszem albo innymi opłatami za używanie lokalu, za okres od upływu terminu wypowiedzenia. Natomiast, jeśli lokator nie skorzysta z prawa zakwestionowania podwyżki czynszu bądź prawa odmowy przyjęcia podwyżki czynszu, wówczas od upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz za używanie lokalu w nowej wysokości tj. wskazanej w wypowiedzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *