Wycena zapasów zgodnie z MSSF

  • przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej;
  • będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż; lub
  • mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Na zapasy składają się zatem dobra zakupione i przeznaczone do odsprzedaży. Mogą to być na przykład:

  • towary zakupione przez jednostkę handlu detalicznego w celu ich odsprzedaży
  • grunty i inne nieruchomości w spółce zajmującej się obrotem nieruchomościami zakupione i  przeznaczone do odsprzedaży
  • grunty w spółce developerskiej zakupione z zamiarem dalszej odsprzedaży.
Do zapasów zalicza się także wyroby gotowe wyprodukowane lub będące w trakcie wytwarzania ich przez jednostkę, łącznie z materiałami i surowcami oczekującymi na wykorzystanie w procesie produkcji.

W przypadku jednostki świadczącej usługi do zapasów zalicza się wydatki poniesione na realizację usług, w odniesieniu do których jednostka nie ujęła jeszcze przychodów.
Należy pamiętać, że koszt wytworzenia zapasów w jednostce usługowej składa się przede wszystkim z kosztów robocizny oraz innych kosztów związanych z personelem bezpośrednio zaangażowanym w świadczenie usług, łącznie z kosztami personelu nadzorującego oraz dającymi się przypisać kosztami pośrednimi. Kosztów robocizny oraz innych kosztów związanych ze sprzedażą i personelem administracji ogólnej nie zalicza się do kosztu wytworzenia zapasów, lecz ujmuje się je jako koszty okresu, w którym zostały poniesione. Koszt zapasów w jednostce usługowej nie powinien także uwzględniać marży zysku ani kosztów ogólnych, których nie można bezpośrednio przypisać świadczonym usługom, a które są zwykle wkalkulowane w ceny sprzedaży stosowane przez jednostkę usługową.

MSR 2 Zapasy wskazuje iż w sprawozdaniu finansowym zapasy należy wyceniać w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa.

\"\"
Rys 1. Relacje miedzy ceną nabycia ( kosztem wytworzenia) a ceną sprzedaży i ich konsekwencje

W przypadku gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia będą wyższe niż cena możliwa do uzyskania w toku sprzedaży w ramach prowadzonej działalności konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego.

Jedna myśl na temat “Wycena zapasów zgodnie z MSSF”

  1. O odliczeniu podatku VAT w pełnej wysokości będzie decydowała data zawarcia umowy leasingowej oraz zarejestrowania umowy w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika w terminie do 31 stycznia 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *