Umowy o pracę w spółkach kapitałowych

Wynika to z art. 31 § 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż dla zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę nie jest konieczne złożenie oświadczenia woli zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych, czy też innymi zasadami jej reprezentacji, zawartymi w umowie spółki albo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z tymi zasadami.

Odmienne od ogólnych zasad reprezentacji spółki umocowanie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wynikać może między innymi z aktów wewnętrznych spółki, umowy spółki, czy nawet regulaminu pracy. Przykładowo w spółce, w której zasadą jest reprezentacja łączna zawrzeć lub wypowiedzieć umowę o pracę może sam prezes zarządu, czy też członek organu zarządzającego, jeżeli uprawnienie to wynika z umowy spółki lub innego aktu wewnętrznego.

Istnieje również możliwość wyznaczenia spoza grona członków organu zarządzającego innej osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, na podstawie różnego rodzaju aktów wewnętrznych. Osoba taka, może wykonywać czynności sama będąc pracownikiem zarządzającym daną jednostką organizacyjną, lub też wykonywać czynności zarządcze na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktu menadżerskiego). Podkreślić warto, iż wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy powierzyć można również pracownikowi, który nie sprawuje funkcji kierowniczych w zakładzie pracy.

Te same zasady odnoszą się również do innych czynności z zakresu prawa pracy, wywołujących określone skutki prawne takich jak wydanie i podpisanie świadectwa pracy.

Tego typu ujęcie problematyki reprezentacji pracodawcy, z całą pewnością, służy uelastycznieniu i odformalizowaniu czynności związanych z zarządzaniem personelem, szczególnie w firmach o rozbudowanej strukturze, która często może być rozlokowana na dużym obszarze.

Jedna myśl na temat “Umowy o pracę w spółkach kapitałowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *