Czy pracodawca MOŻE refundować zakup szkieł kontaktowych?

Wątpliwości te rozwiewa ostatnio wydana  przez Ministra Finansów interpretacja ogólna z dnia 16 marca 2011 r. Sygnatura DD3/033/30/CRS/11/95.

Minister Finansów wskazuje w niej, iż w sytuacji gdy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) przysługują pracownikowi okulary w związku z tym, że użytkują oni w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 tego rozporządzenia), zamiast okularów pracodawca sfinansuje wartość szkieł kontaktowych to ich wartość będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Muszą być jednak spełnione warunki:

  • jest to świadczenie / świadczenia rzeczowe i ekwiwalent za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw;
  • jeżeli lekarz specjalista w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych,

Warto przypomnieć, iż okulary korygujące wzrok przysługują pracownikowi,  jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawców powinien być realizowany w odniesieniu do pracowników.

Minister finansów odniósł się także do kwestii sposobu finansowania okularów lub szkieł. Może to nastąpić poprzez:

– otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,

– dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą.

Jak czytamy w interpretacji: „W świetle powyższego należy stwierdzić, że obie wyżej opisane formy zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok – jako zgodne z przepisami powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Minister Finansów zatem stwierdził „w szczególnych sytuacjach świadczenie w postaci zapewnienia szkieł (soczewek) kontaktowych również korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład:
Pracodawca zrefundował pracownikowi zakup szkieł kontaktowych. Pracownik posiada zalecenie lekarza do ich noszenia, a wada wzroku uniemożliwią noszenie okularów. Pracownik przedstawił pracodawcy fakturę wystawiona na zakład pracy na kwotę 500 zł netto. Wcześniej pracownik pobrał zaliczkę na zakup w kwocie 400 zł.

Księgowania:
1.    faktura za okulary 615 zł

Wn Rozliczenie zakupu 615 zł
Ma Inne rozrachunki z pracownikami 615zł

2.    Zarachowanie kosztu

Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 500 zł
Ma Rozliczenie zakupu 500 zł

3.    Rozliczenie VAT podlegającego odliczeniu

Wn VAT naliczony 115 zł
Ma Rozliczenie zakupu 115 zł

4.    KW zwrot pracownikowi różnicy w stosunku do pobranej zaliczki

Wn Inne rozrachunki z pracownikami 215 zł
Ma Kasa 215 zł

Wartość szkieł kontaktowych jest świadczeniem BHP i na podstawie art. 21 ust1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jest wolna od podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *