Powództwo o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Według stanowiska judykatury uzgodnienie treści księgi wieczystej oznacza doprowadzenie jej do aktualnego stanu prawnego, a nie do stanu, który wprawdzie istniał w przeszłości, lecz w chwili żądania uzgodnienia nie odpowiada już rzeczywistości (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1996r, I CKU 43/96). Oznacza to, że kryterium niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest zawsze obecny stan prawny, a nie istniejący w przeszłości (por. wyrok SN z dnia 24 listopada 1997 r., II CKU 110/97).
Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może polegać na:

  • wpisaniu nowego prawa,
  • wykreśleniu prawa ujawnionego i wpisaniu innego prawa,
  • sprostowaniu treści wpisanego prawa

Należy wskazać, ze niezgodność prawomocnego wpisu tworzącego ujawniony w księdze wieczystej stan prawny, z rzeczywistym stanem prawnym nie może zostać usunięte w postępowaniu wieczystoksięgowym o dokonanie odpowiedniego wpisu. Sprawy z zakresu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznawane są w postępowaniu procesowym. Wytoczenie takiego powództwa, skierowane jest na uzyskaniu wyroku, obejmującego nakaz dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej i powinno zostać wytoczone przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Żądanie określone takim powództwem powinno być sformułowane w sposób jednoznaczny tj. tak, aby sąd wieczystoksięgowy dokonujący wpisu, na podstawie wyroku, określającego stan prawny księgi wieczystej zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, nie miał wątpliwości jakiego wpisu dokonać. Dlatego też istotnym jest właściwe sformułowanie żądania pozwu. Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym podlega opłacie zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata wynosi 5 % wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *