Termin egzekucji roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu

Bieg terminu przedawnienia przerywa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i przeprowadzenie czynności egzekucyjnych. W nauce istnieją natomiast podzielone zdania co do kwestii przerwania przedawnienia poprzez wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.
Pogląd, w myśl którego wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia dominuje w literaturze. Takie stanowisko wyrażono m.in. w następujących orzeczeniach Sądu Najwyższego: wyr. SN z 24.09.1971 r., II CR 358/71, niepubl.; wyr. SN z 22.02.1973 r., III PRN 111/72, OSN 1974, Nr 1, poz. 12; uchw. SN z 20.02.1974 r., III CZP 2/74, OSN 1975, Nr 2, poz. 18; wyr. SN z 4.8.1977 r., IV PR 160/77, niepubl.; wyr. z 15.11.2002 r., II CKN 986/00, OSP 2003, Nr 12, poz. 158; wyr. SN z 10.10.2003 r., II CK 113/02, niepubl. Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w: post. z 28.01.1970 r., I PZ 2/70, niepubl. oraz w uchw. z 16.01.2004 r., III CZP 101/03, OSN 2005, Nr 4, poz. 58. Przeciwnicy poglądu o przerwaniu biegu przedawnienia przez nadanie klauzuli wykonalności twierdzą, iż czynność ta nie zmierza bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Tytuł egzekucyjny opatrzony w klauzulę stanowi tylko uprawnienie do egzekucji, ale do jej wszczęcia potrzebny jest dalszy akt tj. wniosek o wszczęcie egzekucji. Zwolennicy natomiast wskazują, iż nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli jest warunkiem sine qua non prowadzenia egzekucji, a tym samym jej nadanie przerywa bieg przedawnienia.
Niezależnie od powyższego, bieg terminu przedawnienia przerywa w każdym przypadku wniosek o wszczęcie egzekucji. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 kc). Przerwany bieg przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się na nowo z chwilą prawomocnego umorzenia egzekucji.

Jedna myśl na temat “Termin egzekucji roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu”

  1. Reklamacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT niezależnie od tego, czy prowadzą do wykonania usługi, czy też zwrotu, bądź wymiany towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *