Koszty związane w dodatkową opłatą za korzystanie ze środowiska

16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), I na tej podstawie opłaty za korzystanie ze środowiska mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu pod warunkiem jednak, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
Są jednak i w tym zakresie wyjątki. Takimi kosztami nie mogą w szczególności być wydatki wymienione w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Przepis ten, w pkt 19 lit. a) stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska. A zatem z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są należności uiszczane w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dot. ochrony środowiska.

I tak na przykład podmiot, który prowadzi działalność w zakresie poboru i rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodno prawnego dla niektórych wylotów powinien uiszczać opłaty z tytułu korzystania ze środowiska podwyższone o 500%, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Art. 292 tej ustawy wskazuje, że podmiot uiszcza opłaty z tytułu korzystania ze środowiska podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
2. Pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Stwierdzić, zatem należy, iż korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia zagrożone sankcją w postaci podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska jest objęte zakresem przedmiotowym art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ująć je należy w księgach rachunkowych, jako koszt działalności operacyjnej jednak niestanowiący kosztów uzyskania przychodów zapisem:

  • Wn Podatki i opłaty lub konto zespołu 5,
  • Ma Rozrachunki publicznoprawne – Urząd marszałkowski

Podmiot nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, uiszczanej w przypadku braku wymaganego pozwolenia na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podwyższonej o 500% opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w części obejmującej kwotę podwyższenia tej opłaty. Stanowi ona, bowiem sankcję za naruszenie przez Spółkę korzystającą ze środowiska przepisów dotyczących ochrony środowiska, tj. brak wymaganego pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *