Wymogi prawne dotyczące udzielenia licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego

Kwestię posiadania licencji reguluje także Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich w zakresie transportu rzeczy oraz Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego, autokarowego i autobusowego w zakresie przewozów osób. Licencja jest wystawiana na określone pojazdy, a konkretnie wyszczególnione są w niej  numery rejestracyjne samochodów, które na mocy licencji mogą uczestniczyć w transporcie drogowym. Dla każdego objętego nią pojazdu jest wydawany osobny odpis. Licencja określa także obszary, na których może być wykonywany transport.

W związku z faktem, iż przedsiębiorca może wykorzystywać na mocy licencji określone w niej pojazdy, nie ma znaczenia kto tymi samochodami kieruje. Muszą być to oczywiście kierowcy posiadający określone kwalifikacje. Dla ważności licencji nie ma znaczenia kwestia stosunku łączącego kierowcę z posiadającym licencję przedsiębiorcą. Może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie, a także współpraca polegająca na tym, iż kierowca posiada odrębną działalność gospodarczą. W tym ostatnim przypadku nie zachodzi potrzeba żeby kierowca prowadzący działalność gospodarczą, której zleca się wykonywanie przewozów posiadał osobną licencję. Stosunek prawny łączący przedsiębiorcę, któremu przysługuje licencja, z kierowcą jest nieistotny z punktu widzenia ważności takiego zezwolenia, tak więc nie ma przeszkód prawnych aby kierowcy prowadzący własną działalność gospodarczą i poprzez taką działalność współpracujący z przedsiębiorcą, wykonywał przewozy.

Ważnym elementem uzyskania przedmiotowej licencji, o czym stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.), jest spełnienie przez przedsiębiorcę, w szczególności mając na myśli członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą – wymogu dobrej reputacji.
Kolejnym z wymagań jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie licencji na międzynarodowy transport drogowy jest przedstawienie certyfikatu kompetencji zawodowych. Uzyskanie takiego certyfikatu wymaga wykazania się wiedzą lub praktyką niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikatem kompetencji zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami musi legitymować się przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym. Należy także stwierdzić, iż ubiegając się o wydanie licencji na transport międzynarodowy należy wykazać się posiadaniem sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem. Wysokość takiego zabezpieczenia wynosi:
9.000euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.

W celu wykazania wymaganego zabezpieczenia należy przedstawić roczne sprawozdanie finansowe oraz dokumenty potwierdzające np. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami. Ponadto przedsiębiorca może wykazać, że posiada akcje, udziały lub inne zbywalne papiery wartościowe, gwarancje lub poręczenia bankowe, albo że jest właścicielem nieruchomości. Każdy z wymienionych dokumentów należy przedstawić w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez urząd wydający, notariusza lub pracownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie okazanych do wglądu oryginałów.

W niektórych przypadkach zdarza się także, iż licencja na transport drogowy jest niewystarczająca – przedsiębiorca, chcąc prowadzić transport międzynarodowy musi się wylegitymować dodatkowo, np. zezwoleniem na wykonanie danego transportu na terenie określonego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej. Niniejsze zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy można uzyskać w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Podstawą do otrzymania zezwolenia jest posiadanie ważnej licencji wraz z ważnymi wypisami lub ważnego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami – które uprawniają do transportu w ruchu międzynarodowym. Bez przedmiotowego zezwolenia wykonywanie niektórych rodzajów przewozów jest znacznie utrudnione, wręcz niemożliwe. Tym samym zlekceważenie uzyskania w/w zezwolenia może narazić przedsiębiorcę na dotkliwe konsekwencje finansowe związane także z dodatkowymi obostrzeniami, jakie mogą zostać na niego nałożone za nie przestrzegania określonych wymogów.

Licencji udziela się każdemu przedsiębiorcy spełniającemu wyżej określone, ustawowe warunki. Licencji udziela się na okres 5 lat zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 881/92 i art. 3a ust. 4 rozporządzenia nr 684/92. Za wydanie licencji pobiera się opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 82, poz. 759).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *