Kiedy adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu?

– korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
– ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
– jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
– odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki;

Wpis na listę adwokatów oznacza prawo do wykonywania zawodu, jednakże nie jest równoznaczny z faktycznym wykonywaniem zawodu adwokata. Nabycie prawa do wykonywania tego zawodu nie jest tożsame z obowiązkiem jego wykonywania. Wybór czy osoba wpisana na listę będzie wykonywała zawód adwokata czy też nie jest pozostawione wyłącznie jej woli, z tym że  w razie niewykonywania zawodu nie wynikają dla niego żadne negatywne skutki. Wpis na listę adwokatów jest elementem niezbędnym, ale niewystarczającym do rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata. Aby rozpocząć wykonywanie czynności zawodowych, adwokat jest zobligowany:

–    złożyć wobec dziekana ślubowanie;
–    wyznaczyć swoją siedzibę zawodową oraz zawiadomić o tym właściwą okręgową radę adwokacką.

Adwokat może wykonywać zawód w:

– kancelarii adwokackiej,
– w zespole adwokackim,
– spółce:

  • jawnej lub cywilnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrońcą zatem może być tylko taka osoba, która spełnia ww. przesłanki.  Podkreślić należy, że osoba, która ukończyła aplikację adwokacką i uzyskała zaświadczenie o jej odbyciu nie jest osobą uprawnioną do sprawowania obrony w postępowaniu. Adwokaci wpisani na listę mają prawo występowania także przed sądami wojskowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *