Uwagi dotyczące stosowania uproszczonej procedury przekształcenia spółki jawnej

I Istota procedury uproszczonej

Zarówno w przypadku procedury przekształcania spółki jawnej w spółkę kapitałową, jak i procedury przekształcania spółki jawnej w inną spółkę osobową, ustawodawca przewidział możliwość znacznego uproszczenia tej procedury poprzez wyłączenie konieczności przeprowadzenia określonych czynności prawnych, jak i faktycznych. Tym samym zgodnie z art. 572 KSH (w zakresie przekształcania spółki jawnej w spółkę kapitałową), oraz zgodnie z art. 582 KSH (w zakresie przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę osobową), możliwym jest pominięcie wymogów art. 557-561 KSH, tj. takich czynności jak:

1) sporządzenie planu przekształcenia,
2) poddanie planu przekształcenia badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego prze sąd rejestrowy,
3) zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
4) zapewnienie wspólnikom możliwości wglądu do dokumentacji przekształcenia.

Jednak podkreślić należy, iż skorzystanie z powyższego wyłączenia w obydwu przypadkach (art. 572 KSH; art. 582 KSH) uzależnione jest od wymogu prowadzenia spraw spółki jawnej przez wszystkich wspólników. Tym samym, opisane powyżej wyłącznie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy zgodnie z art. 40 KSH prowadzenie spraw spółki jawnej zostało powierzone jednemu lub kliku wspólnikom bądź w przypadku, gdy zgodnie z art. 47 KSH prowadzenie spraw spółki zostało odebrane wspólnikowi spółki jawnej z ważnych powodów.

II Zakres wyłączenia

Wyłączenie wymogów przewidzianych art. 557-561 KSH nie dotyczy przy przekształcaniu spółki jawnej, obowiązku sporządzenia określonych dokumentów wskazanych w art. 558 § 2 KSH, tj. projektu umowy spółki przekształconej, projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, wyceny składników majątku spółki oraz sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. O ile w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę osobową, na podstawie art. 582 KSH wystarczające jest sporządzenie jedynie projektu umowy spółki przekształconej oraz projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, o tyle w przypadku przekształcania spółki jawnej w spółkę kapitałową, na podstawie art. 572 KSH – koniecznym jest sporządzenie wszystkich wymienionych w art. 558 § 2 i wskazanych powyżej dokumentów, a ponadto wycena składników majątku spółki (aktywów i pasywów) powinna być poddana badaniu biegłego rewidenta.

III Badanie wyceny składników majątku spółki przez biegłego rewidenta

W zakresie obowiązku zbadania wyceny składników majątku spółki jawnej przez biegłego należy wskazać na istnienie różnorodnej interpretacji dotyczącej sposobu wskazania właściwego biegłego rewidenta. W przypadku „zwyczajnej” procedury przekształcenia (a zatem bez zastosowania wyłączenia z art. 572 KSH) – zgodnie z art. 559 KSH dla zbadania planu przekształcenia, a w tym wyceny składników majątku spółki, biegłego rewidenta wyznacza na wniosek spółki przekształcanej, właściwy dla niej sąd rejestrowy. W związku z faktem, iż art. 572 KSH wyłącza zastosowanie art. 557 – 561 KSH, a zatem również art. 559 KSH, powstaje wątpliwość czy wycena składników majątku spółki jawnej (przekształcanej na podstawie art. 572 KSH) winna być poddana badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, czy też wskazanego bezpośrednio przez przekształcaną spółkę.

Wprawdzie w przypadku przyjęcia twierdzenia, iż art. 572 KSH wyłącza w całości zastosowanie wskazanych w nim przepisów ogólnych dot. procedury przekształcenia (w tym art. 559 KSH), uznanie możliwości wyznaczania biegłego rewidenta dla zbadania wyceny składników majątku spółki przekształcanej przez nią samą wydaje się być uprawnione; jednakże stwierdzić należy, iż tego rodzaju interpretacja byłaby zbyt daleko idącą. Odrzucenie powyższej możliwości winno nastąpić poprzez zastosowanie wykładni literalnej art. 572 KSH, a w szczególności poprzez zwrócenie uwagi na zastosowane przez ustawodawcę sformułowanie „nie dotyczy to”. A zatem należy uznać, iż wyłączenie art. 557 – 561 KSH „nie dotyczy” wymogów związanych ze sporządzeniem właściwych dokumentów (art. 558 § 2 KSH) jak również „nie dotyczy” wymogów związanych z poddaniem wyceny składników majątku spółki (aktywów i pasywów) badaniu biegłego rewidenta. Tym samym uznać należy, iż badanie wyceny winno być dokonane przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy zgodnie z regulacjami art. 559 KSH. Stanowisko takie dodatkowo należy uzasadnić koniecznością pełnego obiektywizmu oraz bezstronności w procedurze badania wyceny aktywów i pasywów spółki przekształcanej, co w szczególności staje się istotne przy istnieniu ewentualnych sprzecznych interesów wspólników spółki przekształcanej. Ponadto wydaje się, iż w przypadku gdyby na podstawie art. 572 KSH dopuszczona byłaby możliwość wyznaczenia biegłego rewidenta bezpośrednio przez samą spółkę, ustawodawca wprost wskazałby taką możliwość poprzez odpowiednie sformułowanie ww. normy.

Jedna myśl na temat “Uwagi dotyczące stosowania uproszczonej procedury przekształcenia spółki jawnej”

  1. czy robiąc sprawozdanie uproszczone nadal mamy obowiązek jego publikacji w monitorze i przesłania go do urzędu skarbowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *