VAT na usługi szkoleniowe po 1 stycznia 2011 r.

Usługi te mogą korzystać ze zwolnienia tylko w przypadku gdy będzie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) szkolenia będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) usługodawcami będą podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – w tym przypadku zwolnienie obejmuje wyłącznie usługi objęte akredytacją, lub
c) szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych.

Powyższe przepisy nasuwają liczne wątpliwości interpretacyjne. W odniesieniu np. do szkoleń prowadzonych „w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach” trudno jest ustalić, o jakie przepisy chodzi. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów można dowiedzieć się, że takim przepisami będą np. Prawo o ruchu drogowym regulujące kursy na prawo jazdy (z wyjątkiem kursu na kategorię A, które nie stanowi według MF szkolenia zawodowego) czy kodeks pracy w zakresie w jakim odnosi się do obowiązkowych szkoleń BHP. Szeroko mówi się także np. o kursach pielęgniarskich, czy pewnych formach przekwalifikowania dla żołnierzy zawodowych.

Wątpliwości nasuwa też sformułowanie, zgodnie z którym zwolnieniem będą objęte szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych. Nie jest jasne czy zwolnienie będzie stosowane w przypadku, gdy beneficjentem środków publicznych będzie podmiot przeprowadzający szkolenie, czy też jego odbiorca. Poza tym wątpliwości dotyczą kwestii, czy finansowanie następować ma  bezpośrednio na rzecz świadczącego usługi szkolenia (bądź odbiorcy szkolenia), czy też możliwe jest zastosowanie zwolnienia z VAT także w wypadku, gdy finansowany nie jest bezpośrednio podmiot przeprowadzający szkolenie, a sama usługa jest wykonywana przez podwykonawców.

Powyższe wątpliwości interpretacyjne oznaczają kłopoty dla przedsiębiorców oferujących usługi szkoleniowe, którzy często nie są w stanie ocenić w jaki sposób opodatkować oferowane przez nich szkolenia w 2011 r. W tej sytuacji rozwiązaniem godnym rozważenia może być wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych odnośnie kwestii opodatkowania szkoleń. Zaletą tego rozwiązania jest to, że zastosowanie się do otrzymanej interpretacji chroni podatnika, który o nią wystąpił. Oznacza to, że podatnik nie pozostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej, nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, a w sytuacji kiedy zastosowanie się do interpretacji spowodowało nieprawidłowe wykonanie zobowiązania podatkowego a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji, podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Ewentualne otrzymanie niekorzystnej dla podatnika interpretacji (która uzna, iż szkolenia powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%) nie oznacza ostatecznej utraty prawa do stosowania zwolnienia z VAT. Niekorzystna interpretacja może być zaskarżona do sądu administracyjnego, który rozstrzygnie czy ocena Ministra Finansów w kwestii opodatkowania szkoleń jest rzeczywiście prawidłowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *