Grunt pod zabytkiem nie podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości gdy nie jest w rejestrze zabytków

NSA podkreślił, że zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są tylko takie nieruchomości, które są objęte indywidualną ochroną konserwatorską i wpisane są do odpowiedniego rejestru zabytków. Brak jest zatem możliwości automatycznego zastosowania zwolnienia dla gruntów, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się pod budynkami wpisanymi do rejestru zabytków.

Orzeczenie to wskazuje jak istotne znaczenie w podatku od nieruchomości mogą mieć kwestie formalne i de facto  pozapodatkowe, a więc m.in. wpisy od stosownych ewidencji. Nie zawsze zatem decydującą rolę przy opodatkowaniu nieruchomości będzie miał sam stan faktyczny. W przypadku wyżej wspomnianego zwolnienia, uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca wprost uregulował, że zwolnieniu podlegają tylko te budynki i grunty, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Przepis ten jest więc klasycznym przykładem sytuacji, gdy ustawodawca uzależnia konsekwencje podatkowe od spełnienia wymogów wynikających z ustawy innej niż podatkowa.

Warto jednak zwrócić uwagę, że organy podatkowe często odwołują się do kwestii formalnych także w przypadkach, gdy wymóg taki nie wynika wprost z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Od lat toczy się na przykład spór o znaczenie ewidencji  gruntów i budynków w przypadku wyłączenia w latach 2004-2006 z opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych. Zdaniem organów podatkowych, a także niektórych składów orzekających sądów administracyjnych, wyłączeniu z opodatkowania podlegały tylko takie drogi, które znajdowały się na gruncie odpowiednio sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków. Stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nie wynika jednak z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w tym względzie organy oraz sądy administracyjne odwołują się do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Moim zdaniem podejście organów oraz niektórych sądów administracyjnych jest nieprawidłowe, gdyż kwestie formalne będą miały tylko wtedy znaczenie, gdy, podobnie jak w omawianym wyroku, warunek taki będzie wprost wynikał z przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *