Cena nabycia zapasów – jak ją ustalić?

Warto zapamiętać, ze par 11 MSR 2 wskazuje katalog kosztów, które powinny być zaliczane do kosztów zakupu towarów i materiałów. Są to koszty  dające się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usług. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje.

Jest to zatem cena nabycia składnika towaru na którą składa się:

  • kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
  • w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym
  • powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, takimi jak na przykład koszty transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,

Cenę nabycia należy obniżyć  o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika towarów, na przykład przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny to jego wyceny dokonać należy  według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Przykład
Spółka GAMA nabyła towary do sprzedaży w sklepie, który prowadzi. Dostawca na fakturze umieścił m.in. następujące informacje
Napoje X – wartość 20.000zł
Opakowania zbiorcze nie podlegające zwrotowi 200zł
Koszty transportu 300zł
Koszt wyładunku przy odbiorze 45 zł
Razem netto 20.545zł
Podatek VAT 4.519,90
Razem 25.064,90 zł

Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony, zatem wartość napojów wg ceny nabycia wyniesie 20.545zł/

Czasami pojawiają się wątpliwości czy można zaliczyć do ceny nabycia tzw. pozostałe koszty. MSR  wskazuje, że tego typu koszty zalicza się do ceny nabycia zapasów tylko w takim zakresie, w jakim ponosi się je celem doprowadzenia zapasów do ich aktualnego stanu i miejsca. Przykładowo jeśli niezbędne jest przepakowanie zakupionego towaru, aby w późniejszym czasie go odsprzedać, to koszty tego przepakowania powinny być doliczane do ceny nabycia.
W przypadku towarów rzadko się zdarza aby istniała konieczność doliczenia kosztów finansowych do wartości ceny nabycia. Ale można założyć, ze w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zaciągnięcie kredytu było niezbędne do tego aby transakcje zakupu towarów móc zrealizować, koszty odsetek i prowizji za okres finansowania zakupu powinny stanowić element składowy ceny nabycia.

Częściej do czynienia z taką sytuacją można mieć do czynienia w przypadku zakupu materiałów służących do produkcji czy wykonania usług. Ale wtedy koszty finansowe będą elementem kosztu wytworzenia wyrobu gotowego lub półproduktu.
Podstawa prawna
MSR 2 par 10-20

Jedna myśl na temat “Cena nabycia zapasów – jak ją ustalić?”

  1. W treści zapytania występuje pewna sprzeczność, gdyż najpierw jest informacja, iż polska firma świadczy na rzecz formy australijskiej usługę pośrednictwa (w tej sytuacji polski podmiot wystawiałby fakturę bez VAT z adnotacją „VAT rozlicza nabywca). Natomiast w drugiej części stanu faktycznego jest stwierdzenie dotyczące otrzymania faktury od firmy australijskiej, co sugeruje, że dochodzi do nabycia usługi. W tej sytuacji należałoby rozliczyć tzw. import usług, który winien być udokumentowany fakturą wewnętrzną. Z kolei podatek należy winno wykazać się według stawki VAT krajowej i o ile nabywca ma pełne prawo do odliczania VAT, podatek należny stanowi podatek do odliczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *