Zasady wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zgodnie z MSR 21 na dzień bilansowy, część 3- ujęcie pozycji wycenianych w wartości godziwej

Przykład 1

Jednostka posiada środek trwały – budynek w Niemczech. Cena nabycia wynosiła 400.000 Euro. Nabyto go na początku 2012 roku. Zastosowany do początkowego ujęcia kurs wynosił 4, 23 zł i przyjęto do wyceny wg wartości przeszacowanej. Wartość godziwa ustalona przez rzeczoznawcę niemieckiego na 31.12.2012 Wynosiła 420.000 Euro. Kurs przyjęty do wyceny na dzień bilansowy – kurs grupowy wynosi 4, 5 zł/euro.
Jednostka dokona ustalenia wartości godziwej na dzień bilansowy 1.890.000Zł ( 420.000 X 4,5).
Wartość godziwa jest wyższa od wartości w początkowym ujęciu o 198.000 (1.890.000 – 400.000 Euro x 4,23).
Zgodnie z MSR 16 jednostka ujmie całą kwotę 198.000Zł, jako zwiększenie wartości środka trwałego i kapitału z aktualizacji wyceny. Wartość ta będzie ujęta, jako zwiększenie innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Przykład 2

Budynek z poprzedniego przykładu jednostka zakwalifikowała do środków trwałych wycenianych wg modelu kosztowego. Obliczono, iż amortyzacja za 2012 rok stanowi 3% wartości początkowej, czyli 3% z 400.000 Euro x 4,23 = 50.760 Zł.
Wartość budynku na koniec 2012 roku wyniesie, zatem 164.240Zł.

Zmiany kursów walutowych oraz zmiany wartości godziwej nie będą miały wpływu na zmiany wartości początkowej, a tym samym kwotę amortyzacji. Oczywiście ustalając ewentualne odpisy aktualizacyjne trzeba dokonać analizy wartości godziwej, – ale to już odrębne zagadnienie.

Przykład 3

Budynek z przykładu 1 spółka zakwalifikowała do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych wg wartości godziwej. Jednostka dokona ustalenia wartości godziwej na dzień bilansowy 1.890.000 Zł (420.000 X 4,5).
Wartość godziwa jest wyższa od wartości w początkowym ujęciu o 198.000 (1.890.000 – 400.000 Euro x 4,23).
Zgodnie z MSR 40 jednostka ujmie całą kwotę 198.000Zł, jako zwiększenie wartości nieruchomości inwestycyjnej i przychody okresu. Wartość ta będzie ujęta, jako zwiększenie pozostałych przychodów a tym samym zysku w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (tu rachunku zysków i strat).

Zatem różnice kursowe wynikacie z wyceny pozycji aktywów w wartości godziwej są odnoszone w te przychody lub koszty ( ewentualnie kapitał), które służą ujęciu zmian wartości godziwej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *