Jak zweryfikować posiadane drogi z \”gminnym zasobem nieruchomości\” (jako środek trwały trwale związany z gruntem?) wspomnianym w Rozporządzeniu, skoro wiemy, że dane do weryfikacji od wspomnianej jednostki będzie niemożliwym otrzymać?

Informacje o zasobie dróg prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. nr 67, poz. 582). Prowadząc inwentaryzację dróg należy porównać zapisy z ewidencji księgowej z ewidencją prowadzoną w oparciu o przepisy Ministra Infrastruktury.

Z kolei „stare” Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020) w par. 5 ust. 7 wskazywało, iż grunty, budynki i budowle podlegają inwentaryzacji w sposób określony w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. Należało zatem bezpośrednio w instrukcji inwentaryzacyjnej opisać szczegółowe zasady inwentaryzacji dróg gminnych.

Jeśli nie ma ewidencji wymaganej przepisami Ministra Infrastruktury należy dokonać porównania z innymi dostanymi dokumentami, np. protokołami zakończenia prac budowlanych , aktami notarialnymi itp., które pozwolą na ustalenie stanu tych nieruchomości.

Dodam, iż tę inwentaryzacje należy przeprowadzać raz na 4 lata zgodnie z art. 26 ust. 4 pkt. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *