Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – zasady ujmowania. Część 2

  • jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu albo
  • przy początkowym ujęciu został wyznaczony przez jednostkę jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy.

W tej części wskazane zostaną zasady ujęcia aktywów wyznaczonych przy początkowym ujęciu do tej kategorii.

Zgodnie z postanowieniem par 9 MSR 39 jednostka dokonuje klasyfikacji tylko wówczas, gdy zezwala na to paragraf 11A MSR 39 lub prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji.

W pierwszej kwestii dotyczy to przede wszystkim wbudowanych instrumentów pochodnych. , Jednostka może wyznaczyć całą hybrydową (łączną) umowę jako składnik aktywów finansowych wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli wbudowany instrument pochodny nie zmienia znacząco przepływów pieniężnych, które byłyby wymagane umową; lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy (łączny) instrument był najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego (instrumentów) byłoby zabronione. MSR 39 posługuje się tu przykładem opcji przedpłaty wbudowanej w pożyczkę, która pozwala jej posiadaczowi na spłatę pożyczki za kwotę zbliżoną do jej zamortyzowanego kosztu.

Standard wskazuje iż ujęcie aktywów finansowych jako aktywa wyceniane przez wynik finansowy powinno następować gdy ten fakt  eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania (określaną czasami jako „niedopasowanie księgowe”), która w przeciwnym razie powstałaby z powodu innego sposobu wyceny aktywów bądź innego ujęcia związanych z nimi zysków lub strat. Taka klasyfikacja jest możliwa także w sytuacji gdy grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej wyniki oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy są na tej podstawie przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa na przykład zarządowi jednostki lub dyrektorowi wykonawczemu.

Warto podkreślić iż MSR 39 wskazuje że inwestycji w instrumenty kapitałowe, dla których nie istnieje cena rynkowa notowana na aktywnym rynku i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny sposób nie wyznacza się do wyceny według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Podstawa prawna
MSR 39 par 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *