Niedostateczna kapitalizacja a wartość początkowa środka trwałego

Powstaje jednak pytanie, czy również odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowców, które spełniają kryteria określone w przepisach o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UoPDOP), naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania, powinny zostać w całości zaliczone do wartości początkowej środka trwałego (przez co w efekcie stałyby się w całości kosztem podatkowym w postaci odpisów amortyzacyjnych), czy też może w tym przypadku należy stosować ograniczenia wynikające z w/w regulacji.

Organy podatkowe w przedmiotowej kwestii prezentują niekorzystne dla podatnika podejście. W swoich interpretacjach stwierdzają, iż w związku z brakiem w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji jakiegokolwiek rozróżnienia na odsetki mające wpływ na wartość środka trwałego lub też na nią nie wpływające należy uznać, iż przepisy te mają zastosowanie do wszelkich odsetek od pożyczek spełniających warunki określone w przepisie, w tym również do odsetek zwiększających wartość początkową środka trwałego. W konsekwencji kwota odpisu amortyzacyjnego powinna ulec zmniejszeniu o wartość odsetek niemogących być kosztem uzyskania przychodu, które to odsetki uprzednio powiększyły wartość amortyzowanego środka trwałego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2009 r., sygn. IPPB5/423-530/09-4/PJ).

Mimo, iż stanowiska organów podatkowych w przedmiotowej kwestii są negatywne, w mojej opinii istnieją argumenty przemawiające za tym, iż w takiej sytuacji cała kwota odpisu amortyzacyjnego powinna stanowić koszt uzyskania przychodów. Art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UoPDOP wskazuje bowiem na odsetki zapłacone, nie wymieniając jednocześnie odpisów amortyzacyjnych zawierających w sobie wartość odsetek (a przecież odpisy amortyzacyjne stanowią odrębna kategorię kosztową). Zgodnie z literalną wykładnią, która, przypomnijmy, ma pierwszeństwo przed pozostałymi wykładniami interpretacji prawa, odpisy te nie powinny być objęte powyższymi ograniczeniami. Niemniej jednak, w związku z obecnym stanowiskiem administracji podatkowej, w przypadku zaliczenia odpisów amortyzacyjnych zawierających w sobie również wartość odsetek w całości do kosztów podatkowych, podatnik musi się liczyć z ryzykiem zakwestionowania takiego rozliczenia przez organ podatkowy.

Jedna myśl na temat “Niedostateczna kapitalizacja a wartość początkowa środka trwałego”

  1. jednak mam wątpliwosci, czy w tej sytuacji ustawodawca nie powinien napisać , żw stawka obnizoną jest usługa z zakresu 37.00.11 ?
    Dla mnie i zresztą póki co również dla mojego US ex 37 ozamcza cała grupę 37 .Chyba trzeba wystapić o interpretację ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *