Obligatoryjny nakaz rozbiórki inwestycji

Mając na względzie cel wymienionego przepisu organy administracji publicznej winny zwracać szczególną uwagę na dość częsty fakt, prowadzenia przez inwestorów robót budowlanych, pomimo ich formalnego wstrzymania.

W nawiązaniu do powyższego winno się przede wszystkim wskazać, że zgodnie z treścią wymienionego na wstępie przepisu, w przypadku gdy inwestor nadal prowadzi prace, pomimo obowiązku ich wstrzymania stwierdzonego postanowieniem, organ administracji publicznej obligatoryjnie nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części. Należy dodatkowo wyjaśnić, że intencją wprowadzenia art. 50 a Prawa budowlanego do obowiązującego porządku prawnego było, jak stwierdza w wyroku z dnia 12 października 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. II SA/Ol 412/10) „ … ukrócenie praktyki nierespektowania postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych wydanych w trakcie podjętej procedury legalizacyjnej samowoli budowlanej. Przepisy powyższego artykułu zobowiązują do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę robót budowlanych, wykonanych po ich wstrzymaniu”. W tej kwestii jednoznacznie wypowiada się również doktryna, zgodnie z którą przepis art. 50 a Pr.bud. stanowi reakcję Ustawodawcy na liczne przypadki ignorowania w dotychczasowej praktyce budowlanej postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego. Należy bowiem zauważyć, że w wyniku nowelizacji ustawy Pr.bud. problematyka związana z postanowieniem nakładającym wskazany obowiązek zyskała ogromnie na znaczeniu. W związku z wprowadzeniem do systemu prawa budowlanego instytucji legalizacji samowoli budowlanej rozszerzył się znacznie zakres stosowania tego instrumentu.

Bezsprzecznym jest zatem, że sankcją za naruszenie obowiązku nałożonego postanowieniem wydanym w związku np. postępowaniem legalizacyjnym, prowadzonym w stosunku do budów, które wymagają pozwolenia na budowę, jest wydanie przez właściwy w sprawie organ nadzoru budowlanego decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego w całości lub w części. A zatem istotą przepisu jest przywrócenie obiektu do stanu, w jakim znajdował się on przed rozpoczęciem robót budowlanych prowadzonych z naruszeniem prawa.

Od powyższego dość drastycznego reżimu ustawowego zdarzają się jednak wyjątki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nakaz wstrzymania robót budowlanych umożliwia inwestorom należyte zabezpieczenie budowy do momentu kiedy zaistnieją przesłanki umożlwiające kontynuowanie prac. Pomimo sporadyczności tej sytuacji zdarzają się przypadki, że prace zabezpieczające mogą pokrywać się z częściowym kontynuowaniem robót według wcześniejszego projektu. W tej kwestii zasadnym jest zwrócenie uwagi na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08 września 2010 roku (sygn. II OSK 1394/09) w którym Sąd stwierdza, „…że należy zgodzić się, że nie można wykluczyć, iż prowadzenie robót zabezpieczających, związanych z obowiązkiem należytego zabezpieczenia budowy może pokrywać się z zatwierdzonym projektem budowlanym, a wybór robót zabezpieczających należy do inwestora…”. Niemniej jednak jak, stwierdził dalej Naczelny Sąd Administracyjny „…zasadnicze znaczenie ma to, czy roboty te w istocie są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa budowy…”. Konkludując powyższe winno się zwrócić uwagę, iż w pewnych wyjątkowych sytuacjach i w ograniczonym zakresie, możliwym jest kontynuowanie procesu inwestycyjnego pomimo ich formalnego wstrzymania bez ryzyka narażenia się na obowiązek dokonania kosztownej rozbiórki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *