Aktywowanie nakładów na prace rozwojowe, część 1

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Nakłady na prace rozwojowe do czasu ich zakończenia powinny zostać wykazane w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Po zakończeniu danej pracy rozwojowej należy stwierdzić, czy spełnione są wyżej wymienione warunki. Jeżeli tak, to prace rozwojowe kwalifikuje się jako zakończone i ujmuje w wartościach niematerialnych i prawnych a następnie rozpoczyna ich amortyzację, przy czym pamiętać należy, że zgodnie z art. 33 ust.3 uor okres dokonywania odpisów umorzeniowych kosztów zakończonych prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat. W wypadku gdy nie spełniają one warunków wskazanych w ustawie, obciążają koszty okresu, w którym zostały zakończone.

W przypadku przepisów międzynarodowych istotnym aspektem omawianego zagadnienia jest odróżnienie prac badawczych od prac rozwojowych.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 38 „Wartości niematerialne” definiuje pojęcie prac badawczych jako nowatorskie i zaplanowane poszukiwanie rozwiązań podjęte z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Ich charakter powoduje, że jednostka nie jest w stanie udowodnić istnienia składnika wartości niematerialnych, który będzie generował prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. W związku z tym nakłady na prace badawcze zawsze ujmowane są w kosztach w momencie ich poniesienia.
Prace rozwojowe natomiast traktowane są przez MSR 38 jak praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w kwestii planowania lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub przed innym zastosowaniem.

W kolejnej części przybliżone zostaną zasady aktywowania tych nakładów.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *