Uprawnienia i obowiązki egzekutora administracyjnego

Powołana powyżej ustawa przyznaje egzekutorowi zarówno uprawnienia do dokonywania konkretnych czynności jak i nakłada na niego obowiązki, których spełnienia zobowiązany ma prawo się domagać.

Przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych egzekutor zobowiązany jest okazać zobowiązanemu zaświadczenie wystawione przez organ egzekucyjny lub legitymację upoważniające do dokonania czynności egzekucyjnych.

Ponadto egzekutor przystępując do czynności egzekucyjnych doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, jeśli nie został on wcześniej doręczony. Pozwala to zobowiązanemu na podniesienie zarzutów w przedmiocie prowadzenia egzekucji administracyjnej w terminie 7 dni. Zarzuty wnosi się wprost do organu egzekucyjnego. Pouczenie o prawie złożenia zarzutów powinno znajdować się w treści tytułu wykonawczego. Ponadto w przypadku gdy zobowiązany uchyla się od obowiązku wydania oznaczonej rzeczy ruchomej, wydania nieruchomości lub opróżnienia lokalu, egzekutor doręcza również wezwanie organu egzekucyjnego do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym z zagrożeniem zastosowania środka egzekucyjnego. Jeżeli egzekutor dokonuje czynności w dni wolne od pracy lub w porze nocnej tj. pomiędzy godziną 21 a godziną 7 obowiązany jest okazać zobowiązanemu zezwolenie organu egzekucyjnego oraz przywołać świadka.

Po dokonaniu tych czynności egzekutor może przeszukać odzież znajdującą się na zobowiązanym oraz teczki, walizy i tym podobne przedmioty, które zobowiązany ma przy sobie, jeżeli egzekucja dotyczy należności pieniężnej lub wydania rzeczy. Egzekutor ma prawo przeszukać również inną osobę jeśli zauważy, że zobowiązany oddał jej poszukiwane przedmioty. Jeżeli egzekutor natrafi na opór może także wezwać asystę Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu. Natomiast egzekutor nie ma uprawnień do przeszukania pomieszczeń, lokali i środków transportu zobowiązanego. Taka czynność może być dokonana jedynie przez komisję powołaną przez organ egzekucyjny po uprzednim wydaniu zarządzenia o otwarciu środków transportu, lokali i innych pomieszczeń zajmowanych przez zobowiązanego oraz schowków znajdujących się w tych lokalizacjach. Zarządzenie organu egzekucyjnego podlega doręczeniu zobowiązanemu.

W pewnych okolicznościach egzekutor ma obowiązek odstąpić od podejmowania czynności egzekucyjnych. Obowiązek taki powstaje w przypadku gdy zobowiązany przedstawi odpowiednie dowody z których wynika wykonanie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, rozłożenie na raty należności pieniężnych albo gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego.

Co do zasady z czynności egzekucyjnych egzekutor sporządza protokół, którego odpis doręcza niezwłocznie zobowiązanemu. Istotnym z punktu widzenia zobowiązanego jest zgłoszenie do protokołu czynności wszelkich wniosków i oświadczeń oraz zapoznanie się z jego treścią przed podpisaniem. Treść protokołu może bowiem mieć istotne znaczenie przy rozpatrywaniu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub skargi na czynności egzekucyjne egzekutora.

W przypadku stwierdzenia przez zobowiązanego nieprawidłowości w toku dokonywania czynności przysługuje mu skarga na czynności egzekucyjne egzekutora. Skargę wnosi się w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności egzekucyjnej do organu nadzoru za pośrednictwem organu egzekucyjnego. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Warto zatem zamieścić w skardze wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego wskazując jednocześnie okoliczności uzasadniające wstrzymanie postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *