Najważniejsze cechy umowy regulującej funkcjonowanie holdingu

W polskim prawie występuje jedynie szczątkowa regulacja prawna dotycząca prawa holdingowego powołana powyżej. Tym samym występuje również duża dowolność w zakresie regulacji takich umów, przy jednoczesnym zastosowaniu zasady swobody umów wynikającej z art. 353¹ KC.

Założenia dla treści umowy holdingowej mogą być, co do zasady dowolnie przez jej strony ustalone, przy uwzględnieniu potrzeb grupy kapitałowej i zachowaniu elementów wyznaczających charakter „zarządczy” takiej umowy. Bez wątpienia w treści umowy holdingowej możliwym jest zawarcie w szczególności postanowień dotyczących niektórych lub wszystkich aspektów zarządzania przez spółkę dominującą spółkami zależnymi, w zamian za stosowne wynagrodzenie. Ponadto spółka dominująca może wykonywać czynności koordynujące współpracę biznesową całej grupy kapitałowej, jak i współpracę z podmiotami spoza grupy kapitałowej. Takie regulacje w ramach swobody kontraktowania są w pełni dozwolone, przy okazji zawierania umów holdingowych. Umowa holdingowa tworzy stosunek prawny wiążący z zasady wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej.

Aspekt formalny zawarcia powołanych wyżej umów przewiduje obowiązek złożenia do akt rejestrowych spółki zależnej wyciągu z przedmiotowej umowy zawierającego postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takiej umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia, o których mowa powyżej dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 393 KSH zawarcie umowy, o której mowa powyżej, pomiędzy spółką dominującą a spółką lub spółkami zależnymi wymaga zgody spółki dominującej i spółki zależnej wyrażonej w drodze uchwał wspólników/akcjonariuszy obydwu spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *