Odmowa wniesienia kasacji musi być uzasadniona

Powyższy przepis odnosi się wyłącznie do pełnomocników ustanowionych z urzędu. Jeżeli adwokat lub radca prawny nie stwierdzi podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie nieważności postępowania musi zawiadomić o tym stronę oraz sąd nie później niż w terminie dwóch tygodni od jego ustanowienia. Zawiadomienie takie powinno dodatkowo zawierać opinię sporządzoną przez pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi. Opinia nie jest załączana do akt sprawy, ani nie jest doręczana stronie przeciwnej, która mogłaby wykorzystać zawartą w niej argumentację na swoją korzyść.
Jeżeli opinia nie zostanie sporządzona z zachowaniem należytej staranności, sąd zawiadomi o tym właściwy organ samorządu zawodowego, który ustanowi nowego pełnomocnika. Przepis nie określa jednakże, jakimi kryteriami powinien kierować się sąd przy ocenie opinii.
Krytycy przedmiotowej nowelizacji wskazują, że omawiany artykuł nie precyzuje, w jakim składzie oraz na jakim posiedzeniu sąd ma oceniać opinię oraz zarzucają, że nie przewiduje on możliwości odwołania się przez pełnomocnika od sądowego orzeczenia. Negatywne oceny wzbudza również zapis o dwutygodniowym terminie na sporządzenie przedmiotowej opinii. Zdaniem niektórych przedstawicieli środowiska prawniczego powyższy termin jest niewystarczający na zapoznanie się przez pełnomocnika z aktami sprawy i przygotowanie rzetelnej opinii. Nie ulega jednak wątpliwości, iż zamiarem ustawodawcy było pozostawienie czasu na ustanowienia kolejnego pełnomocnika i sporządzenie przez niego ewentualnej skargi w razie negatywnej oceny opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *