Zmiana Prawa telekomunikacyjnego

W konsekwencji, użytkownicy pre-paid otrzymają te same prawa co dotychczasowi abonenci, tj. w szczególności prawo do otrzymywania bilingów, otrzymywania informacji o zmianach w regulaminie świadczenia usług i cenniku, prawo do zamieszczania swoich danych w spisie abonentów.

Konieczność nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r.

Tego samego dnia Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do Internetu. W związku z tym ustawa zawiera kompleksowe rozwiązania sprzyjające ułatwieniu i usprawnieniu procesu inwestycyjnego w telekomunikacji oraz rozwojowi konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Szereg regulacji zawartych w ustawie poświęcono pobudzeniu i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych na poziomie samorządów.

Wśród najważniejszych uregulowań projektu można wymienić:

  • wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej (zadanie własne fakultatywne) oraz określenie podstawowych reguł interwencji jednostek samorządu terytorialnego na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji;
  • ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe (sieci szerokopasmowe realizowane przez samorząd województwa lub porozumienie jst, budowane ze środków UE);
  •  likwidację barier inwestycyjnych wynikających z  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  •  wprowadzenie obowiązku lokalizowania przez zarządców dróg kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych;
  • wprowadzenie instytucji odrębnej własności włókien światłowodowych

MI/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *