Zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 \”Jednostkowe sprawozdania finansowe\”

Zmiana MSR 27 umożliwi jednostkom stosowanie metody praw własności jako jednej z opcjonalnych metod ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
Opcja umożliwiająca jednostkom ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych przy zastosowaniu metody praw własności została usunięta z regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w roku 2003; możliwość ta została usunięta w celu zredukowania możliwych opcji polityki rachunkowości w ww. zakresie.
W lutym br. Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała swoje ostateczne stanowisko w sprawie zmian do MSR 27, w którym podkreśliła, że metoda praw własności może zapewnić użytkownikom jednostkowych sprawozdań finansowych istotne informacje. Dlatego EFRAG oceniła pozytywnie możliwość zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych, chociaż zasadniczo nie popiera rozwiązań umożliwiających zastosowanie przez jednostki znacznie różniących się od siebie rozwiązań w polityce rachunkowości, ograniczających przez to porównywalność sprawozdań finansowych. W ramach zgłoszonych przez EFRAG uwag, IASB powinna wyraźnie wskazać cel wprowadzenia zmiany: czy celem wprowadzenia metody praw własności jest zwiększenie znaczenia informacji ujawnianych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, ograniczenie kosztów sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych czy też ułatwienie zastosowania MSSF w niektórych jurysdykcjach.
Zgodnie z opublikowanym przez IASB w sierpniu br. ostatecznym projektem, zmieniony MSR 27 ma mieć zastosowanie do rocznych okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2016 roku. Wcześniejsze zastosowanie będzie dozwolone, a zmiany będą stosowane retrospektywnie zgodnie z wymogami MSR 8  “Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”.
 
Autor: Iwona Frąckiewicz – Partner DPPA Audit, Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *