Zmiany w sposobie obliczania SRW

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. To odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej oraz potrzeba dostosowania SRW do sytuacji makroekonomicznej.

Z końcem maja Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 roku. KE, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej. Ma ona być zdolna do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Równocześnie Komisja zaleca, aby tempo wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku było zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, a więc nie przekładało się ani na konsolidację ani na ekspansję fiskalną. Jednocześnie należy zwiększać inwestycje finansowane ze środków krajowych, w szczególności w zieloną i cyfrową transformację i bezpieczeństwo energetyczne.

Utrzymanie obowiązującej formuły SRW prowadziłoby do znacznego ograniczenia wydatków i uniemożliwiłoby kontynuowanie niezbędnych działań związanych z łagodzeniem gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych obejmują przede wszystkim:

  1. zmianę formuły obliczania kwoty wydatków na dany rok

Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym i w efekcie utrzymującą się wysoką dynamikę cen powstały znaczące rozbieżności pomiędzy tymi wskaźnikami, co mimo prognozowanego spadku inflacji może nie mieć charakteru krótkookresowego.

Pozostanie przy celu inflacyjnym RPP mogłoby powodować nadmierne zacieśnianie polityki fiskalnej. Nie jest wskazane w dobie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka.

  1. wprowadzenie klauzuli inwestycyjnej na rok 2023 spójnej z rekomendacjami KE

W ramach wyznaczonych limitów będzie możliwość zwiększania wydatków inwestycyjnych, bez zmniejszania pozostałych wydatków objętych stabilizującą regułą wydatkową.

  1. włączenie NFOŚiGW do zakresu SRW z uwagi na zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności

Proponowana zmiana pozwoli na lepsze wypełnienie przez regułę pierwotnych założeń.

  1. wprowadzenie kwoty startowej do obliczenia SRW na rok 2023 w oparciu o zastosowanie zmienionej metodologii w wyliczaniu historycznych wartości SRW

Korekta bazowej kwoty wydatków SRW ma na celu uwzględnienie rozbieżności pomiędzy wskaźnikiem CPI i celem inflacyjnym RPP w latach 2014-2022 oraz uwzględnienie poszerzenia zakresu reguły o NFOŚiGW.

Jesienią 2022 r. oczekujemy bardziej szczegółowych wytycznych KE dotyczących docelowych ram polityki fiskalnej w Unii Europejskiej. Wtedy też przeprowadzony zostanie przegląd reguły oraz zostaną zaproponowane zmiany co do przyszłego kształtu SRW.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *