Zmiany w Wiążącej Informacji Stawkowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zwany potocznie jako SLIM VAT 3, zakłada między innymi zmiany dotyczące wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej.

Zostanie ujednolicona procedura dotycząca wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) i wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ wydaje tylko WIS – pozostałe wiążące informacje wydają inne organy administracji skarbowej. Po wejściu w życie nowelizacji, Dyrektor KIS będzie również właściwy do wydawania WIA, WIT oraz WIP.

Projekt zakłada uchylenie art. 42d. ustawy VAT, który przewiduje opłatę za wniosek o wydanie WIS, która wynosi 40 zł. Wnioski będą więc nieodpłatne.

Jedną z najważniejszych zmian w ramach nowelizacji zasad wydawania WIS jest art.42c. ust.1. ustawy o VAT. W nowym brzmieniu zakłada on, że WIS i decyzja o zmianie WIS mają wiązać już nie tylko organy podatkowe, ale również podatników, dla których zostały wydane te informacje. Zgodnie z tym przepisem WIS oraz decyzja o jej zmianie będą wiązały w odniesieniu do towarów dostarczonych (nabytych) oraz usług wykonanych od dnia następnego po dniu doręczenia WIS lub decyzji o zmianie WIS.

Ministerstwo Finansów wspomina w uzasadnieniu projektu, że podobna regulacja obowiązuje już w odniesieniu do WIA, stąd pojawiły się wątpliwości, czy decyzja wiąże adresata także w przypadku WIS.

Kontrowersyjne zapisy

W nowelizacji zawarto również nieco kontrowersyjny zapis dotyczący mocy obowiązywania nowych przepisów. Przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji zakładają, że do WIS i decyzji o zmianie WIS wydanych przed dniem 1 kwietnia 2023 r. stosuje się przepisy art. 42c, art. 42h i art. 42i ustawy o VAT w nowym brzmieniu. Oznacza to, że prawo w tym przypadku zadziała wstecz, gdyż po wejściu w życie nowelizacji WIS wydane przed 1 kwietnia 2023 roku będą wiązały również podatnika.

Taki kontrowersyjny zapis przepisów przejściowych oznacza, że podmioty chcące uzyskać WIS jeszcze przed zmianą przepisów i nie mające jednocześnie pewności, czy otrzymana WIS będzie spójna z ich stanowiskiem i dotychczasową praktyką, powinny się dokładnie zastanowić nad składaniem wniosku.

Po nowelizacji podatnik będzie zasadniczo związany stanowiskiem zawartym w WIS wydanej również przed nowelizacją. Oczywiście w przypadku niekorzystnej informacji podatnicy mają prawo się od niej odwołać lub ostatecznie zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Projekt SLIM VAT 3 ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, natomiast przepisy dotyczące wiążących informacji mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

Autorzy
Maciej Czołpiński – Senior Associate, ADN Doradztwo Podatkowe
Wojciech Biedroń – Praktykant, ADN Doradztwo Podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *