Zmiany u ubezpieczycieli od 2016 r.

W wyniku zmian m.in. wzmocnione zostały prawa osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek (szczególnie w ubezpieczeniach grupowych) przez wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia, zapewnienie ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz obowiązku zakładu ubezpieczeń do przekazania ubezpieczonemu, a także jego spadkobiercom, informacji związanych z przebiegiem likwidacji szkody; wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym dla dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego; wprowadzono obowiązek informacyjny przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; umożliwiono KNF monitorowanie rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także interwencję produktową (polegającą na możliwości zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu ubezpieczeń); przyznano ubezpieczonym prawa do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, zawartych po dniu wejścia w życie ustawy;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *