Zmiany w OFE

Szef doradców premiera, Michał Boni, podczas poniedziałkowej (24.01.2011 r.) konferencji przedstawił projekt zmian w systemie emerytalnym.  Tłumaczył, że zmiany w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych są niezbędne, gdyż wzrósł deficyt sektora finansów publicznych. W 2010 roku wysokość refundacji składki przekazywanej do funduszy to ok. 1,6 proc. PKB. – Jesteśmy na spirali wzrostu długu publicznego z ryzykiem przekroczenia progu zadłużenia. Po dekadzie uważamy, że reforma emerytalna wymaga zmian – stwierdził minister Michał Boni. Szef doradców premiera określił propozycje rządu jako racjonalną korektę. – Nie  zmienia ona zasadniczych cech i charakteru reformy z 1999 roku. Dokonuje korekty ze względu na bezpieczeństwo finansów publicznych. Propozycje rządu stwarzają warunki dla zmniejszenia skali emisji długu, utrzymania stabilności i wiarygodności fiskalnej. Dzięki zmianom zmniejszone zostaną potrzeby pożyczkowe państwa oraz stworzenie zostaną warunki dla dodatkowego oszczędzania na starość – powiedział.
Pierwszą z propozycji jest przesunięcie części składki emerytalnej do ZUS. W 2011 i 2012 roku na subkonto w ZUS będzie przekazywane 5 pkt. proc. składki, która teraz przekazywana jest do OFE. – Te dwa lata szczególnie newralgiczne dla nadmiernego wzrostu długu publicznego – zauważył minister Boni. Pozostałe 2,3 pkt. proc. składki nadal będzie trafiać na rynek kapitałowy. Waloryzacja subkonta w ZUS będzie przebiegała według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych pięciu lat. Odnosząc się do zysku z obligacji, w których Otwarte Fundusze Emerytalne obecnie lokują dużą część składek, minister zauważył, że w wariancie proponowanym przez rząd zyski oszczędzających mogą być wyższe. – Długookresowo zwrot z obligacji i nominalne tempo wzrostu PKB są zbieżne. W ciągu najbliższych 15-20 lat, ze względu na procesy konwergencyjne, wzrost PKB będzie wyższy i przekroczy oprocentowanie obligacji – powiedział Michał Boni.

Zgodnie z rządową propozycją, proporcje pomiędzy środkami przekazywanymi na subkonta w ZUS, a środkami przekazywanymi do OFE będą się zmieniać w następnych latach. W 2017 roku prawie połowa składki (3,5 proc.) będzie przekazywana gotówkowo do OFE. Zmiany oznaczają także zachowanie integralności II filaru. Do wyliczenia kapitału emerytalnego będą brane środki zgromadzone w OFE oraz środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS. Ponadto kapitał zgromadzony na subkoncie w ZUS będzie mógł być dziedziczony.

Propozycja zmian oznacza również zmiany w limitach inwestycyjnych. Stopniowo zwiększany będzie limit udziału akcji w portfelu OFE. Obecny limit wynosi 40 proc. Do 2020 roku osiągnie on 62 proc. W kolejnych latach będzie on mógł być zwiększany do poziomu 95 proc. Minister Boni przypomniał także, że rząd pracuje nad ustawą o efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzeniem subfunduszy. Pozwolą one na elastyczne kształtowanie polityki inwestycyjnej OFE i dostosowanie jej do etapu aktywności zawodowej ubezpieczonego.

Kolejnym elementem rozwiązań proponowanych przez rząd jest wprowadzenie dodatkowych możliwości oszczędzania na emeryturę, obok istniejących dzisiaj Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). – Bardzo ważne jest, aby ta część systemu bardzo się rozwinęła – podkreślił minister Boni. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) będą działały w takich samych formach jak IKE, a wpłaty na IKZE będą mogły być odliczane od podstawy opodatkowania.

Efektem zmian w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie poprawa salda funduszy ubezpieczeń społecznych i zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa. Potrzeby te, według założeń, będą niższe o 11 mld zł w 2012 roku. Będą także rosnąć z roku na rok, aby w 2020 roku osiągnąć 17 mld zł. W sumie w latach 2011-2020 rozwiązania proponowane przez rząd powinny pozwolić na oszczędności ok. 15 proc. PKB (ok. 234 mld zł). – Korekta systemu jest na korzyść przyszłych emerytów i finansów publicznych – podsumował minister Boni.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych znajduje się na stronie: http://www.kprm.gov.pl/files/news/download/OFE_KPRM_0.8.pdf

KPRM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *