Zmiany w rachunkowości

W wyniku nowelizacji doszło m.in. do zmian w zakresie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej tzw. jednostek małych, rozszerzenia katalogu jednostek uprawnionych do stosowania uproszczeń w klasyfikacji leasingu, odroczonego podatku dochodowego oraz stosowania szczegółowych zasad wykazywania instrumentów finansowych, wprowadzenia możliwości stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez małe organizacje pozarządowe, wprowadzenia nowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznych, zmian dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych, ujednolicenia przepisów określających termin przeliczenia na walutę polską wielkości wyrażonych w euro, usunięcia oddzielnej kategorii zysków i strat nadzwyczajnych, uściślenia celu stosowania przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości, uściślenia pojęcia istotności, wprowadzenia nowych zasada odpisywania kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy, rozszerzenia katalogu jednostek, które muszą sporządzać sprawozdanie z działalności, zmian w zakresie informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności, rozszerzenia katalogu jednostek zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego, zmian w zakresie informacji przedstawianej w pisemnej opinii z badania przez biegłego rewidenta, zwiększenia zakresu odpowiedzialności karnej;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *