Zmiany zasad opodatkowania dywidend w 2016 r.

Przypomnijmy, iż do końca 2015 r. podmioty powiązane korzystają w przedmiotowym zakresie z ulgi podatkowej (zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 UoCIT) co oznacza, iż dywidendy wypłacane pomiędzy rezydentami UE lub EOG są zwolnione z CIT jeśli tylko spółka uzyskująca przychód nie korzysta ze zwolnienia dla całości dochodów i od co najmniej dwóch lat ma chociaż 10 % udziałów (akcji) w spółce wypłacającej.
W wyniku zmian, zwolnienia nie zaistnieje,  gdy głównym lub jednym z głównych celów transakcji jest osiągnięcie przez podatnika korzyści podatkowej, a sama wypłata dywidendy nie posiada uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
W tym zakresie odpowiedzialność za podatek ma przy ciążyć na spółce otrzymującej dywidendę (podatniku), bo podmiot wypłacający (płatnik) nie potrąci podatku jedynie wtedy, gdy otrzyma od podatnika oświadczenie, że wypłata nie miała na celu uzyskania korzyści podatkowych. Konsekwentnie, w przypadku wykazania przez organ, że było inaczej to na podatniku będzie ciążyć obowiązek dopłaty daninę wraz ze stosowanymi odsetkami.
Zmiana jest spowodowana wdrożeniem dyrektywy 2015/121 nowelizującej dyrektywę parent-subsidiary, której celem jest ograniczenie nadużyć w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *