Księgowe ujęcie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010r.

Po pierwsze odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych za dany rok kalendarzowy naliczany jest przez jednostki na początku każdego roku i ujmowany w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Oznacza to, że niezależnie od faktu przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy obowiązkiem jednostki jest obiąze4nie kosztami odpisu wyniku finansowego.

Jednostka, która prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, odpis za dany rok ujmuje w księgach rachunkowych – pod datą jego naliczenia – zapisem:

 • – Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • – Ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

oraz równolegle

 • – Wn konta zespołu 5,
 • – Ma Rozliczenie kosztów.

Warto pamiętać, ze jednostka powinna kierować się także zasadą współmierności przychodów i kosztów i sukcesywnie co miesiąc powinna naliczać odpisy w koszty. Księgowe zapisy w jednostkach prowadzących układ kalkulacyjny i rodzajowy kosztów będą przebiegały następująco:

1. Ujęcie rocznego odpisu

 • – Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • – Ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Zakwalifikowanie odpisu do kosztów rozliczanych w czasie (przez okres 12 miesięcy):

 • – Wn Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • – Ma Rozliczenie kosztów.
3. Odniesienie w koszty raty odpisu przypadającej na dany miesiąc:
 • – Wn konto zespołu 5,
 • – Ma  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Oczywiście jeśli jednostka nie sporządza śródrocznych sprawozdań finansowych Anie raportów na potrzeby zarządzania dokonywanie odpisów co miesiąc nie ma aż takiego znaczenia.

Przykład
Spółka zaplanowała że zatrudnienie w 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 30 osób. Zatem roczny odpis powinien wynieść 30 x 1047,84 = 31.435,20. Spółka na potrzeby zarządu sporządza co miesiąc uproszczone sprawozdanie finansowe. Koszty odpisu traktowane są jako koszty ogólno administracyjne

1. Ujęcie rocznego odpisu

 • – Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31.435,20 zł
 • – Ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.435,20zł
2. Zakwalifikowanie odpisu do kosztów rozliczanych w czasie (przez okres 12 miesięcy):
 • – Wn Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 31.435,20 zł
 • – Ma Rozliczenie kosztów 31.435,20zł

3. Odniesienie w koszty raty odpisu przypadającej na dany miesiąc:

 • – Wn Koszty zarządu 2.619,60 zł
 • – Ma  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.619,60 zł

Spółka na koniec maja przelała na wyodrębniony rachunek bankowy 75% kwoty odpisu rocznego, co zaksięgowane zostanie:

 • Wn Rachunek ZFŚS 23.576,40 zł
 • Ma Rachunek bankowy 23.576,40 zł.

Warto pamiętać, że odpis, któremu nie towarzyszył przelew środków pieniężnych, nie będzie mógł być uwzględniony w rachunku podatkowym nie stanowi bowiem kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. art. 16 ust. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)

Jedna myśl na temat “Księgowe ujęcie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *