Dochody jednostek prowadzących działalność oświatową

Jednak nie wszystkie jednostki zobowiązane są to zaniechania prowadzenia rachunku dochodów własnych. W 2011 roku jednostki prowadzące określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.8)) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Ustawa nie precyzuje jednak ewidencji innych dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową takich jak:

  • sprzedaż posiłków, za wyjątkiem posiłków obowiązkowych regulowanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sprzedaż usług o charakterze lokalowym np.: wynajem sali gimnastycznej, sal dydaktycznych podmiotom zewnętrznych na potrzeby szkoleniowe itp.

Zaliczenie powyższych wpływów do dochodów własnych jednostki budżetowej musi być zawarte w uchwale organu nadrzędnego (JST). W przypadku, gdy organ nadrzędny nie wprowadzi takiej uchwały, w myśl szczegółowych rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów 5 lipca 2010 r. ewidencja będzie następująca:

1)    Wystawienie rachunku za sprzedaż usług

Wn konto 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych
Ma konto 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych

2)    Wpływ należności z tytułu wystawionego rachunku

Wn konto 130  – Rachunek bieżący jednostki
MA konto 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych

W przypadku, gdy JST w drodze uchwały  zaliczą powyższe wpływy jako dochody własne wówczas ewidencja będzie następująca:

1)    Wystawienie rachunku za sprzedaż usług

Wn konto 201 — Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Ma konto 700 – przychody ze sprzedaży

2)    Wpływ należności z tytułu wystawionego rachunku

Wn konto 132  – Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych
MA konto 201 — Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *