Opodatkowanie nagrody wylosowanej przez pracownika podczas imprezy integracyjnej

W związku z tym zastanawiamy się czy pracownik w opisywanej sytuacji osiągnął przychód pracowniczy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Udzielając odpowiedzi na pytanie zadane przez Czytelnika pragniemy podkreślić, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PDOF) przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym, otrzymanie przez pracownika nagrody wylosowanej podczas imprezy integracyjnej będzie dla niego stanowiło przychód w formie nieodpłatnego świadczenia, opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o PDOF.
Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tym samym wartość otrzymanej nagrody będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Jej wartość (ustalona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania- art. 11 ust. 2 ustawy o PDOF) powinna zostać doliczona do wynagrodzenia pracownika, po czym powinna zostać z tego tytułu pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Wartość nagrody będzie także zwiększała podstawę do naliczenia wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, gdyż zgodnie z brzmieniem § 1 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę obliczenia składki z tego tytułu stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Oprócz tego, wartość nagrody będzie także zwiększała podstawę do naliczenia składki na Fundusz Pracy (pod warunkiem jednak, że podstawa ta w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa co najmniej najniższemu wynagrodzeniu- art. 53 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu) oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 29 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Jedna myśl na temat “Opodatkowanie nagrody wylosowanej przez pracownika podczas imprezy integracyjnej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *