Zwolnienie z PIT świadczeń na wsparcie zatrudnienia

Z dniem 19 listopada 2016 r. rozpoczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych świadczeń otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przedmiotowe rozporządzenie MF, stanowi de fato kolejny etap rozporządzenia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 194).

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. nie będzie pobierany podatek dochodowy od:

  • świadczeń przyznanych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy na dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz jako wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia),
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej (o których mowa w art. 46 ust. 1b ustawy o promocji zatrudnienia),
  • ryczałtów na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtów na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtów na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie (stosownie do art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia),
  • świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, których celem jest podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy o promocji zatrudnienia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *