Amortyzacja

Jaką stawkę amortyzacyjną stosować: tak jak do lokalu mieszkalnego (taki był jego status w chwili zakupu) czy jak do lokalu użytkowego (dokonano adaptacji na lokal biurowy – zrobione jest niezależne wejście, przebudowane wnętrze, m.in. zlikwidowana kuchnia). Lokal kupiliśmy za 100 tys. zł, koszty adaptacji to 32 tys. zł. Lokal znajduje się w starym, ponad 60-letnim budynku, są w nim nie tylko lokale mieszkalne. Czy można stosować 10 proc. stawkę amortyzacyjną?

Majątek spółki cywilnej przez czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego każdego z jej wspólników. W przypadku mieszkania będącego składnikiem majątku prywatnego wspólników spółki cywilnej, rozpoczęcie wykorzystania mieszkania dla celów prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej wymaga zatem wniesienia mieszkania jako wkładu do spółki. W przypadku wniesienia nieruchomości do spółki cywilnej musi być dochowana szczególna forma tej czynności tj. forma aktu notarialnego.

Wniesienie mieszkania tytułem wkładu do spółki cywilnej będzie wymagało zmiany umowy spółki i zapłaty 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości rynkowej mieszkania ustalonej na podstawie przeciętnych cen w obrocie mieszkaniami, z uwzględnieniem jego miejsca położenia i stanu. Obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie na wspólnikach spółki cywilnej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, spółki cywilne osób fizycznych obowiązane do prowadzenia księgi, prowadzą ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po przeniesieniu przez wspólników mieszkania do majątku spółki cywilnej a następnie po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, możliwe będzie rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji podlegają bowiem stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT). Wartość początkowa dla celów amortyzacji powinna odpowiadać wartości rynkowej mieszkania określonej przez Państwa jako wspólników w umowie spółki (art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Uwzględniając faktyczny status mieszkania w momencie wprowadzenia go w ewidencji środków trwałych (lokal biurowy), konsekwentnie należy rozpoznać je jako lokal użytkowy i zastosować zasady amortyzacji właściwe dla tego rodzaju nieruchomości.

Co do zasady dla lokali użytkowych możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu 2,5 proc. stawki amortyzacji określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Indywidualne stawki amortyzacji mogą być określone jedynie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych. Biorąc pod uwagę, iż wydatki na adaptację mieszkania poniesione przed wprowadzeniem go do ewidencji przekroczyły 30% wartości początkowej mieszkania, możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji dla ulepszonych środków trwałych (art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Jednocześnie, biorąc pod uwagę, iż mieszkanie znajduje się w ponad 60-letnim budynku, lokal można również uznać za używany, bowiem przed nabyciem go przez wspólników spółki cywilnej był wykorzystywany przez okres przekraczający 5 lat. Zakładając, iż mieszkanie oddano do używania ponad 60 lat temu, okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Możliwe jest zatem w omawianym przypadku zastosowanie 10 proc. stawki amortyzacji.

[page_break]

Jedna myśl na temat “Amortyzacja”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *