Budżet na 2023 rok czeka na podpis prezydenta

Sejm przyjął ostatecznie ustawę budżetową na 2023 r. To bezpieczny i odpowiedzialny budżet na niepewne czasy. Zapewnia wsparcie osobom dotkniętym skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego.  Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki – 672,5 mld zł, a deficyt nie więcej niż 68 mld zł.

Pracując nad przyjętą przez Sejm ustawą budżetową musieliśmy stawić czoła niespotykanej w ostatnich lata zmienności sytuacji geopolitycznej, turbulencjom na rynkach surowcowych i gospodarce dotkniętej przez te zewnętrzne kryzysy. Mam tu na myśli wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny czy sytuację makroekonomiczną na świecie. Każde z tych występujących zjawisk wpływa bowiem na stronę dochodową i wydatkową budżetu, jak i wysokość deficytu. Konstruując budżet odpowiedzieliśmy na najważniejsze wyzwania, jakimi są m.in. zapewnienie kontynuacji ambitnych programów społecznych, wzrost wydatków na obronność do 3% PKB, waloryzacja rent i emerytur z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Realizacja tych działań nie byłaby możliwa bez efektywnych działań uszczelniających system podatkowy oraz – wynikających z rozwoju w ostatnich latach polskiej gospodarki – rosnących wpływów z podatków. Naszą odpowiedzialność budżetową udało się połączyć z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kraju i bezpieczeństwo polskich rodzin. Ustawa przyjęta przez Sejm to najlepszy możliwy budżet na trudne czasy– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W ustawie przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5% PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
 • inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 9,8%,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8%,

W zakresie budżetu środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała sytuacja makroekonomiczna. 

W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianie
w działaniach mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

 • zwiększenie środków na służbę zdrowia ponad 6% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emeryturę,
 • 3% PKB na obronność,
 • zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
 • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *