Klasyfikacja wspólnych inicjatyw zgodnie z MSSF 11 Wspólne porozumienia

Zgodnie z MSSF 11, wspólna kontrola  występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron sprawujących wspólną kontrolę.
MSSF 11 wymaga określenia przez stronę porozumienia typu wspólnego porozumienia, w które jest zaangażowana poprzez prawa i obowiązki wynikające z porozumienia. Standard wyróżnia dwa typy wspólnych porozumień:

–    wspólne działania – to wspólne ustalenia umowne, w ramach których strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań wynikających z porozumienia. Standard ten wymaga, by strona wspólnego działania ujmowała swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach zgodnie z obowiązującymi MSSF;
–    wspólne przedsięwzięcia – to wspólna inicjatywa dająca stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto. Strona wspólnego porozumienia rozlicza udział w nim metodą praw własności.

Zasadą jest, że porozumienie, które nie ma formy oddzielnej jednostki powinno być zaklasyfikowane jako wspólne działania, natomiast w przypadku wyodrębnienia formy oddzielnej jednostki wspólne porozumienie jest klasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcie, choć nie jest to wystarczający warunek. Kluczowe dla ustalenia typu wspólnego porozumienia i tym samym sposobu rozliczenia udziału są prawa i zobowiązania strony wspólnego porozumienia. Jednostka określa typ wspólnego porozumienia poprzez rozważenie takich czynników jak forma prawna jednostki, warunki umowy oraz inne istotne fakty i okoliczności. Przy ocenie warunków umownych wpływających na klasyfikację wspólnych porozumień mają wpływ postanowienia umowne odnoszące się do:
–    praw do aktywów:

  • strony umowy dzielą prawa do aktywów (w tym prawo własności, prawo do przepływów) w określonych proporcjach → wspólne działania
  • aktywa wniesione do przedsięwzięcia lub nabyte po utworzeniu przez samo przedsięwzięcie należą wyłącznie do tego przedsięwzięcia (będącego odrębnym podmiotem). Strony nie mają bezpośredniego udziału w aktywach przedsięwzięcia → wspólne przedsięwzięcie

–    obowiązków wynikających z zobowiązań związanych z przedsięwzięciem:

  • strony umowy obowiązki związane ze zobowiązaniami, jak również wszystkie koszty dzielą w określonych proporcjach  oraz odpowiadają za wszelkie roszczenia stron trzecich wobec przedsięwzięcia → wspólne działania
  • przedsięwzięcie jako odrębny podmiot jest odpowiedzialne za zaciągnięte zobowiązania, przy czym zobowiązania stron są ograniczone do udziału w przedsięwzięciu lub do zobowiązań związanych z dokapitalizowaniem przedsięwzięcia. Strony trzecie nie mają prawa regresu w stosunku do stron przedsięwzięcia w związku z zaciągniętymi przez przedsięwzięcie we własnym imieniu zobowiązaniami → wspólne przedsięwzięcie

–    przychodów i kosztów:

  • umowa ustala udział w przychodach i kosztach na postawie szacunku wyników działania każdej ze stron, np. na podstawie posiadanych praw własności lub dostarczonych aktywów → wspólne działania
  • umowa ustala zasady podziału zysków i strat z działalności przedsięwzięcia → wspólne przedsięwzięcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *