Co należy zakwalifikować do przychodów i kosztów finansowych?

Pamiętać należy o dwóch zasadach:

  • Po pierwsze przychody i koszty finansowe powstają w wyniku zdarzeń „ na pieniądzu” czyli są to zawsze odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek, kredytów w tym kupieckich. Przychody i koszty te są także skutkiem zdarzeń dotyczących inwestycji finansowych – w szczególności ich sprzedaży lub wyceny na dzień bilansowy.
  • Po drugie zgodnie a art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości prezentując je w sprawozdaniu finansowym należy zastosować zasadę prezentacji nadwyżki. Oznacza ona, iż w ramach wąsko rozumianej grupy zdarzeń prezentujemy zysk (jako przychody) albo stratę (jako koszty finansowe) na transakcjach.

W większości zdarzeń jak się okazuje występują jednocześnie przychody i koszty finansowe. Oto przykłady:

 Przychody finansowe  Koszty finansowe
 Przychód ze sprzedaży inwestycji finansowych  Księgowa wartość inwestycji finansowych, które zostały zbyte
 Księgowa wartość inwestycji finansowych, które zostały przekazane nieodpłatnie
 Zwiększenie wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości godziwych  Spadek wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości godziwych
 Odwrócenie spadku  wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości nabycia w zależności od tego, która jest niższa  Spadek wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości nabycia w zależności od tego, która jest niższa
 Wzrost wartości inwestycji finansowych długoterminowych wycenianych wg wartości godziwych nieujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny  Spadek wartości inwestycji finansowych długoterminowych wycenianych wg wartości godziwych nieujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny
 Naliczenie przychodów odsetkowych przy wycenie aktywów finansowych wycenianych wg skorygowanej ceny nabycia  Naliczenie kosztów odsetkowych przy wycenie zobowiązań finansowych wycenianych wg skorygowanej ceny nabycia
 Należne dywidendy i inne udziały w zyskach
 Należne odsetki od udzielanych pożyczek, kredytów także gdy nie są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu  Należne odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów. także gdy nie są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
 Należne odsetki od należności w tym z tytułu dostaw i usług  Należne odsetki od zobowiązań. w tym z tytułu dostaw i usług
 Dodatnie różnice kursowe  Ujemne różnice kursowe
 Zwrot dopłat wniesionych do  spółki z o.o., której jednostka jest udziałowcem  Dopłaty wniesione lub należne spółce z o.o., której jednostka jest udziałowcem
 Część odsetkowa opłaty z tytułu leasingu finansowego u finansującego, którego działalnością podstawową nie jest leasing  Część odsetkowa opłaty z tytułu leasingu finansowego u korzystającego
 Dyskonto od otrzymanych weksli i czeków  Potrącone dyskonto  od własnych weksli i czeków wydanych kontrahentowi
 Naliczone odsetki od lokat i rachunków bankowych
 Skutki rozwiązania niewykorzystanej rezerwy utworzonej na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych  Skutki zawiązania rezerwy utworzonej na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych
 Rozwiązane odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych  Dokonane odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych
 Wartość umorzonych jednostce zobowiązań  z tytułu operacji finansowych  Umorzenie należności z tytułu operacji finansowych – jeżeli należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *