E-papieros z akcyzą

4 Stycznia 2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.  Wprowadza ona zmiany w opodatkowaniu podatkiem akcyzowym tzw. e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich, których definicja została dodana do ustawy w art. 2 ust. 1 pkt 34−36. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których by miały zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Opodatkowaniem objęte zostaną również wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia. Obok papierosów elektronicznych i płynów do papierosów elektronicznych również one, obecnie nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych będzie jego ilość wyrażona w mililitrach. Stawka akcyzy na płyn wyniesie 0,5 zł za każdy mililitr. W przypadku wyrobów nowatorskich podstawą opodatkowania będzie ich ilość wyrażona w kilogramach. Natomiast stawka akcyzy wyniesie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Nowe stawki podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *