Informatyzacja życia publicznego

Realizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa ma dostosować działanie administracji do oczekiwań kształtującego się społeczeństwa informatycznego. Zwiastunem zmian było wprowadzenie w 2005 r. do kodyfikacji procedur administracyjnych możliwości złożenia podania w formie elektronicznej – czy to w formie żądania czy też w formie formularza interaktywnego udostępnionego w systemach informatycznych. Następnie wprowadzono warunkową możliwość doręczenia decyzji drogą elektroniczną. Jednakże dotychczasowe rozwiązania były jedynie wstępem do dalszych zmian, które mają za zadanie upowszechnić dokument elektroniczny w obrocie prawnym oraz uprościć sposób jego wprowadzenia do obrotu. Zmiany, które wejdą w życie w maju bieżącego roku w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w sposób znaczący wpływają na nowe oblicze zasad pisemności i informowania stron. Ustawodawca konsekwentnie dąży do zastąpienia obecnie „królującego” w urzędach papieru dokumentem elektronicznym, wprowadza możliwość przedłożenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, zmienia reguły sporządzania rozstrzygnięć w formie dokumentu elektronicznego oraz jego doręczenia. Założenie funkcjonowania w urzędzie elektronicznych akt i stopniowe zastępowanie nimi akt papierowych jest już realizowane choćby na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji działania archiwów zakładowych. Najnowsze regulacje umożliwiają zapoznanie się strony z aktami elektronicznymi, pozyskiwanie ich kopii czy odpisu również w formie dokumentu elektronicznego. Zmiana przepisów dopuszcza wezwanie w formie elektronicznej, tworzenie w tej formie adnotacji czy zaświadczeń. Jak stosować „stare” zasady do nowych rozwiązań, jak nowości pogodzić z utartymi i wypracowanymi przez lata mechanizmami i przy tym wszystkim nie dopuścić np. do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dowiecie się Państwo na zajęciach zatytułowanych „Postępowanie administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 stycznia 2014 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *